Trikātas pagasts. Vispārīga informācija

Vispārīga informācija Drukāt E-pasts

Trikātas pagasts atrodas Ziemeļvidzemes zemienes Trikātas pacēlumā. Virsas augstums – līdz 92 m vjl. Raksturīgs reljefa elements – lēzeni morēnu pauguri (Cīruļkalns, Jāņa, Jēņu, Lazdu, u.c. kalni).

Pagasta Z robežu veido Gauja. Cauri pagastam tek Gaujas kreisā krasta pieteka Abuls ar pietekām Melderupīti, Nigru, Mutulīti un Lisu. Lisa tek caur plašu Trikātas pacēluma ieplaku un veido trīs dabiskas ūdenskrātuves – Dutkas, Pannas un Baznīcas ezeru. Pagastā ir arī Trikātas ezers un vairāki nelieli ezeriņi: Tiepeles, Atpiļu un Palkaiņu ezers.

Pagasta dienvidu daļā atrodas Kačoru purvs (kopplatība 1155 ha), kura lielāko daļu – 826 ha aizņem zemais purvs, 302 ha – jauktais purvs, bet centrālajā daļā 27 ha platībā izveidojies augstais purvs. Kačoru purvā esošie kūdras krājumi tiek vērtēti kā 6,6 milj. m3 lieli.

43,7% no pagasta teritorijas aizņem meži.

Pagasts, kopā ar Kauguru un Brenguļu pagastu veido Beverīnas novadu. Pagasts robežojas ar Strenču pilsētu, Jērcēnu, Valmieras, Brenguļu, Blomes, Smiltenes un Plāņu pagastu. Trikātas pagasta centrs Trikāta atrodas 26 km no Valmieras un 130 km no Rīgas. Teritoriju šķērso republikas nozīmes dzelzceļš Rīga- Lugaži, 1. kategorijas autoceļš Smiltene-Strenči un 2. kategorijas autoceļi Strenči - Trikāta – Miega, Vadži – Trikāta, Cempi - Brenguļi - Trikāta – Vijciems, Trikāta – Kaupi, Valmiera - Brenguļi - Bikseja un Rauna - Mārsnēni - Ķerves – Trikāta.

Trikātas pagasta teritorija aizņem 11 314 ha lielu platību, no tiem 4319 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet 4939 ha - meža zeme. Pašvaldībai lietošanā ir xx ha, no tiem meža zeme xx ha. Zemes grāmatā reģistrēti xx ha, t.sk.meža zeme xx ha.

Pagastā deklarēti ir 1053 (01.01.2009.) iedzīvotāji. Trikātas pagastā ir trīs apdzīvotas vietas (ciemi). Trikātas ciemā ir 334 iedzīvotāji, Dutkā - 200 iedzīvotāji, bet Ūdriņās - 50 iedzīvotāji.