Novada grants ceļi būs līdzenāki

Beverīnas novada pašvaldība

BEVERĪNAS NOVADA CEĻU POSMU “STANTES-ZĪLES UN ĶIGUĻU CEĻŠ”,

“AMSIŅI-ĶĪŠI” UN “JĒŅU CEĻŠ” PĀRBŪVE

Nr.17-09-A00702-000021

Beverīnas novada pašvaldība ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu Nr. 17-09-A00702-000021 ir uzsākusi vairāku grants ceļu pārbūvi to kvalitātes uzlabošanai.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 417 303,64, no tām piešķirtais ELFLA atbalsts ir EUR 369 208,38. Projekta ietvaros pārbūve tiks veikta vienam ceļam katrā pagastā, kopumā pārbūvējot ceļus 7,19 km garumā. Darbus veiks SIA “Rubate” un tie tiks uzsākti jau tuvākajā laikā.   

Projekta vadītāja Linda Krūmiņa

Eiropas savienibas logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē