Novada grants ceļi būs līdzenāki

Beverīnas novada pašvaldība

BEVERĪNAS NOVADA CEĻU POSMU “STANTES-ZĪLES UN ĶIGUĻU CEĻŠ”,

“AMSIŅI-ĶĪŠI” UN “JĒŅU CEĻŠ” PĀRBŪVE

Nr.17-09-A00702-000021

Beverīnas novada pašvaldība ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu Nr. 17-09-A00702-000021 ir uzsākusi vairāku grants ceļu pārbūvi to kvalitātes uzlabošanai.