Beverīnas novada pašvaldības dalība projektu konkursos 2016.gadā

2016.gadā pašvaldība iesniegusi projektu pieteikumus šādos projektu konkursos:

Projektu konkursa nosaukums

Projekta nosaukums, finansējums

Īss apraksts

Projekta statuss
1.

ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

“Mūrmuižas brīvdabas estrādes deju grīdas būvniecība”

Kopējā summa

19 997,22 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1999,72 EUR.

Projekta ietvaros plānota jaunas, plašākas deju grīdas būvniecība Mūrmuižas brīvdabas estrādes vietā.

Projekts ir apstiprināts, darbu īstenošana tiks uzsākta 2017.gadā, pašlaik notiek būvniecības dokumentu gatavošana.

2.

ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

“Gaismas iekārtas Brenguļu sākumskolas aktu zālei”

Kopējā summa

19 882,33 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1988,23 EUR.

Projekta ietvaros plānota jaunu, datorvadāmu gaismas iekārtu uzstādīšana Brenguļu sākumskolas aktu zālē.

Projekts netika apstiprināts.

3.

Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas “Multisektorālie projekti” aktivitātes “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” projektu konkurss

“Simts diži koki Latvijas simtgadei” Kopējā summa

44 450,02 EUR, projekta partneru līdzfinansējums 4445,00 EUR.

Projekta ietvaros plānota simts dižkoku un citu īpaši aizsargājamo koku apzināšana un sakopšana Beverīnas, Strenču un Smiltenes novados, atklājot tos plašākai sabiedrībai un izceļot tos kā Latvijas dabas vērtību, kas saglabājama nākamajām paaudzēm.

Projekts tiktu īstenots, sadarbojoties Beverīnas, Strenču un Smiltenes novadiem. Projekta iesniedzējs un vadošais partneris - Beverīnas novada pašvaldība.

Projekts netika apstiprināts.

4.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" priekšatlase (Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums)

“Energoefektivitātes paaugstināšana objektam "Pagastmāja" Beverīnas novadā”

Kopējais plānotais projekta idejas finansējums 215 700 EUR,

pašvaldības līdzfinansējums

32 355,00 EUR.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu un paaugstināt energoefektivitāti objektam "Pagastmāja", veicot tam nepieciešamos pārbūves darbus.

Turpinās projekta idejas koncepcijas vērtēšana.

5.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” priekšatlase (Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums)

Vidzemes mazzināmās kultūrvēsturiskās ainavas

Kopējais plānotais projekta idejas finansējums 2 347 657 EUR,

projekta partneru līdzfinansējums

351 893, 00 EUR.

Beverīnas novada pašvaldībai kopējais plānotais finansējums projekta ietvaros ir

200 000 EUR, no tā pašvaldības līdzfinansējums

30 000 EUR.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties Raunas, Beverīnas, Apes, Mazsalacas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Ropažu un Mālpils novada pašvaldībām. Vadošais partneris – Raunas novads.

Projekta pamatmērķis ir saglabāt nākamajām paaudzēm pašvaldībās esošo kultūras mantojumu. Projekta aktivitātes ir vērstas uz objektu saudzīgu attīstīšanu, saglabājot pieminekļu oriģinālo substanci un apkārtējo ainavu.

Beverīnas novadā projekta ietvaros plānota Mūrmuižas nocietinātā torņa restaurācija, Trikātas pilsdrupu konservācijas darbi un virtuālās rekonstrukcijas aplikācijas izstrādāšana Trikātas pilsdrupām.  Projekta īstenošana plānota no 2017.gada līdz 2022.gadam.

Turpinās projekta idejas koncepcijas vērtēšana.

6.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (Eiropas Sociālā fonda finansējums)

“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā”

Kopējais projekta finansējums

39 788 EUR, līdzfinansējums nav nepieciešams.

Projekta mērķis ir veicināt novada iedzīvotāju veselības paradumu maiņu, palielinot izpratni par veselīga dzīvesveida un personiskās veselības nozīmi. Projekta ietvaros plānotas dažādas izglītojošas un arī praktiskas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes.  Projekta īstenošana plānota no 2017.gada marta līdz 2018. gada decembrim.

Turpinās projekta pieteikuma vērtēšana.

7. Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkurss “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”

“Sporta inventāra iegāde Beverīnas novada izglītības iestāžu īstenoto sporta aktivitāšu dažādošanai”

Kopējais projekta finansējums

3207,52 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 1611,16 EUR.

Projekta ietvaros iegādāts inventārs novada skolām, ar kura palīdzību iespējams dažādot ikdienas sporta aktivitātes, kā arī veicināt bērnu kustību prieku un sadarbības prasmes, organizējot dažādas spēles un rotaļas. Projekts noslēdzas 19.10.2016.
8. Valsts Kultūrkapitāla fonda ikgadējā projektu konkursa III kārta

“Trikātas pilsdrupu pirmskonservācijas izpēte”

Kopējais projekta finansējums

8303,02 EUR,

pašvaldības līdzfinansējums 2256,00 EUR.

Projekta mērķis ir veikt Trikātas pilsdrupu izpēti un sagatavot konservācijas darbiem nepieciešamo dokumentāciju.

Turpinās projekta pieteikuma vērtēšana.

9.  ELFLA atklāts projektu iesniegumu konkurss Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Beverīnas novadam pieejamais atbalsts ir 580 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no kopējām izmaksām. Dalība projektā plānota šādiem ceļiem: “Stantes – Zīles” un Ķiguļu ceļa posms Kauguru pagastā, Jēņu ceļš Trikātas pagastā un “Amsiņi- Ķīši” Brenguļu pagastā.  Pasākuma vispārīgais mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Tiek gatavoti projekta pieteikuma dokumenti.