Zivīm Beverīnas novada ūdeņos drošāka dzīve

ZIVJU FONDS logo

Beverīnas novada pašvaldība šogad piedalījās konkursā par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem ar projektu “Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abulas upē”. Projekta ietvaros par gandrīz 10 000 EUR iegādāts aprīkojums ūdenstilpju uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai.

Beverīnas novada pašvaldības dalība projektu konkursos 2016.gadā

2016.gadā pašvaldība iesniegusi projektu pieteikumus šādos projektu konkursos:

Beverīnas novada pašvaldības īstenotie projekti 2015. gadā

       Pabeigts ES Struktūrfondu projekts “Interneta pieejas punktu attīstība Beverīnas novadā” ar kopējo finansējumu 17 695 EUR. Projekta ietvaros pilnveidoti 4 esošie publiskie interneta pieejas punkti, un izveidoti 4 jauni publiskie interneta pieejas punkti.

Beverīnas novada pašvaldības īstenotie projekti 2014. gadā

       Turpinās Eiropas Sociālā Fonda projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbniekiem. 2014. gadā projektā piedalījās 16 cilvēki.

       Beverīnas novada izglītības iestādēs īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas programmas “Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” projekts “Sporta inventāra iegāde Beverīnas novada izglītojamo veselības nostiprināšanai un attīstīšanai”.

Beverīnas novada pašvaldības īstenotie projekti 2013. gadā

   Eiropas Sociālā Fonda projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” bezdarbniekiem. 2013. gadā projektā piedalījās 37 cilvēki.

       Beverīnas novada J.Endzelīna Kauguru pamatskolā, Trikātas pamatskolā un Brenguļu sākumskolā  īstenots Sorosa Fonda-Latvija programmas “Pārmaiņu iespēja skolām” projekts “Skola iziet Ciemā”, ar kopējo finansējumu 14 950 EUR. Projekta ietvaros novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātēs, projekts stiprināja sadarbību starp pašvaldību, izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kā arī turpināja īstenot iestrādes pie skolu veidošanas par daudzfunkcionāliem kultūras un izglītības centriem.

Informācija iedzīvotājiem par projekta aktivitātēm

Beverīnas novada pašvaldība īsteno projektu, kura mērķis ir pašvaldības darbinieku apmācības. Tās tiek organizētas 33 pašvaldības darbiniekiem,  lai viņi iegūtu pamatzināšanas, kā piesaistīt investīcijas savas jomas projektiem nākamajā budžeta plānošanas periodā, kas sāksies no 2014.gada.

Beverīnas novada pašvaldības 2011. g. īstenotie un 2012. g. plānotie projekti

Beverīnas novada pašvaldības 2011.gadā realizētie projekti

Dalība projektā „Juriskonsulta piesaistīšana Beverīnas novada pašvaldības efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšanai”

Projekta numurs: 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/046

Projektu atbalsta:


Attīstības nodaļa informē: pašvaldības dalība projektos 2010. gadā

Nu jau gandrīz noslēdzies kārtējais budžeta gads pašvaldībā un varam secināt, kā mums veicies ar novada attīstības veicināšanu un līdzekļu piesaisti dažādos projektos. Šajā gadā veiksmīgi esam realizējuši visus, pagastu iesāktos, Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA) finansētos, lauku attīstībai paredzētos projektus:

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājam" Beverīnas novadā īstenotie projekti

SAIETA NAMA „DEPO” VIENKARŠOTA REKONSTRUKCIJA UN TRIKĀTAS CENTRA PARKA LABIEKĀRTOŠANA