Īstenots projekts “Trikātas ezers - mūsu kopīgā rūpe”

Trikatas ezers projekta logo

Ar projektā plānoto galveno infrastruktūras izbūves darbu pabeigšanu noslēdzas ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu īstenotais Trikātas ezera glābšanas projekts “Trikātas ezers - mūsu kopīgā rūpe”. Projekta ietvaros tika paveikti trīs darbi, kas dos būtisku praktisku ieguldījumu ezera stāvokļa uzlabošanā - likvidēts Trikātas pamatskolas siltumsūkņa kontūrs, rekonstruētas skolas attīrīšanas iekārtas un izbūvētas attīrīšanas iekārtas “Lazdukalnu” mājai.

Papildus šiem darbiem projekta ietvaros Trikātas pamatskolas skolēni veica ezera izpēti, tika izstrādāti ezera ekspluatācijas noteikumi, iedzīvotāji iesaistīti kopīgās aktivitātes, tika organizēti “Niedru svētki”, kopā ar tieši ieinteresētajām pusēm - pie ezera esošo īpašumu īpašniekiem, tika sagatavots turpmākās rīcības plāns, kura daži punkti jau daļēji īstenoti.

Ir patiess prieks par aktīvo Jauniešu centra dalību projekta īstenošanā, kā arī ezera tuvumā esošo zemju īpašnieku atsaucību, ieinteresētību un gatavību atbalstīt turpmākās darbības ezera stāvokļa uzlabošanai.

Ceram, ka projekta aktivitātes deva ieguldījumu vides jautājumos atbildīgākas attieksmes veidošanā kā trikātiešos, tā visa novada iedzīvotājos, liekot apzināties mums pieejamo dabas vērtību nozīmi.

Informāciju sagatavoja: Projekta vadītāja Linda Krūmiņa