Beverīnas novada pašvaldības īstenotie projekti 2018. gadā

novada logo

2018. gads mūsu pašvaldībā bijis patiešām “projektu gads”. No kopumā 13 aktīvajiem projektiem šogad pabeigti 6, pārējie atrodas dažādās īstenošanas stadijās.

Viens no lielākajiem un būtiskākajiem šogad pabeigtajiem projektiem ir 2017. gadā uzsāktais pašvaldības grants ceļu pārbūves projekts “Beverīnas novada ceļu posmu "Stantes-Zīles un Ķiguļu ceļš", "Amsiņi-Ķīši" un "Jēņu ceļš" pārbūve” kopā par EUR 357 990 (ELFLA atbalsts).

Šovasar, tāpat kā iepriekšējā gadā, pašvaldība piedāvāja darbu novadā deklarētajiem skolēniem, kopumā dodot darba iespējas 61 skolēnam vecumā no 13 līdz 19 gadiem, no tiem 36 skolēniem vecumā no 15 līdz 19 gadiem daļa darba algas tika segta ar aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Pašvaldības pārvaldībā atrodas novada teritorijā esošās ūdenstilpes - Abuls, Mācītājmuižas ezers un Trikātas ezers, tādējādi pašvaldībai jārūpējas gan par šo ūdeņu tīrību, gan tajā esošajiem zivju resursiem. Ar biedrības “Beverīnas ūdeņi” iniciatīvu piedaloties LAD Zivju fonda atbalsta programmās, tika saņemts atbalsts diviem “zivju” projektiem - “Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā, Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas ezerā un Abulas upē” un “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Beverīnas novada Trikātas un Mācītājmuižas ezeriem un apsaimniekošanas plāna izstrāde Beverīnas novada teritorijā ietilpstošajam Abuls upes posmam”. Pirmā projekta ietvaros tika iegādāts inventārs ūdenstilpju apsaimniekošanai un maluzvejniecības apkarošanai - novērošanas kameras, motors jau iepriekšējā gadā iegādātajai laivai, binokļi, eholote un kvadracikls, kopumā par EUR 13999.30. Savukārt otra projekta ietvaros tika veikta jau minēto ūdenstilpju izpēte un sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas dokumenti, kuros noteikts, kā apsaimniekot ūdeņos esošos zivju resursus. Izpētes un dokumentācijas sagatavošanas izmaksas bija EUR 5217,18.

Pavisam nesen pabeigts un būvvaldes apstiprināts arī otrs pašvaldības grants ceļu pārbūves projekts “Beverīnas novada ceļu posmu "Jēņu ceļš" un "Ķiguļu ceļš" pārbūves II daļa”. Patlaban tiek kārtoti šī projekta galīgie aprēķini un dokumentācija iesniegšanai LAD, kā arī uz pavasari atlikts pavisam neliels darbu posms - pieslēguma izbūve autoceļam V233. Tādējādi ar Eiropas Savienības fondu atbalstu būs pilnībā pārbūvēti divi ceļi Trikātas un Kauguru pagastā, bet Brenguļu pagastā - daļēji ceļš “Amsiņi-Ķīši”, kur atlikušajam posmam pašvaldība veica atjaunošanas darbus par saviem līdzekļiem.

Nupat pabeigti arī ELFLA LEADER programmā atbalstu saņēmušā projekta “Veloparka trases izveidošana Beverīnas novadā” būvniecības darbi Mūrmuižā - šī projekta ietvaros mūsu novadā radīts unikāls brīvā laika pavadīšanas objekts - aptuveni 400 m gara asfalta velotrase jebkuriem riteņiem, kurus dzen uz priekšu kāju spēks. Šādas velotrases Latvijā ir tikai četras - divas Rīgā, pa vienai Daugavpilī un Cēsīs. Arī šim projektam nelielu darbu daļu laika apstākļu dēļ nācās atlikt uz pavasari, tomēr tas nebūs šķērslis dokumentācijas sagatavošanai iesniegšanai būvvaldē un darbu pieņemšanai.

No infrastruktūras uzlabošanas un attīstīšanas projektiem patlaban turpinās plašākas sabiedrības acīm nepamanīti projekta “Meliorācijas sistēmas atjaunošana nekustamajā īpašumā “Rušas”” darbi, jo tie tiek veikti meža masīvā, kas atrodas Brenguļu pagastā. Šī projekta ietvaros tiek atjaunota meža meliorācijas sistēma 2,98 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 62 870, pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no šīm izmaksām. Atjaunotā meliorācijas sistēma atstās būtisku pozitīvu ietekmi un meža zemi aptuveni 65 ha platībā.

Nedaudz aizkavējusies ELFLA LEADER programmā atbalstītā projekta “Ielu tirdzniecības paviljona un laukuma iekārtošana Mūrmuižas ciemā” - būvniecības izmaksu dārdzības dēļ nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, tādējādi šī projekta īstenošana atlikta uz nākamo gadu.

Turpinās projekta Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” īstenošana - šogad iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt veselīga uztura gatavošanas nodarbības, atbalsta grupu jaunajiem vecākiem, nūjošanas nodarbības un vingrošanas nodarbības. Oktobrī novada skolās notika “Veselības-kustību diena”, kuras laikā skolēni tikās ar fizioterapeitu un ergoterapeitu, un aktīvi izkustējās vairāku sporta treneru vadībā. Tāpat arī jāpiemin ”Sirds veselības diena”, kur 18.oktobrī visos pagastu centros iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas veikt dažādus sirds veselības stāvokļa noteikšanas mērījumus un konsultēties ar jomas speciālistiem. Šajā projektā ar veselīga dzīvesveida popularizēšanu saistītas aktivitātes būs pieejamas vēl līdz 2019. gada beigām.

Trikātā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu tiek īstenots projekts Trikātas ezersmūsu kopīgā rūpe”. Šī projekta ietvaros paredzēti vairāki praktiski pasākumi ezera stāvokļa uzlabošanai - skolas siltumsūkņa kontūra izcelšana, attīrīšanas iekārtu atjaunošana, kā arī attīrīšanas iekārtu izbūve daudzdzīvokļu mājā “Lazdukalni”. No lielākajiem projekta darbiem gan pagaidām paveikts tikai viens - izsūknēts un utilizēts siltumsūkņa kontūrā esošais apkures šķidrums. Papildus šiem darbiem projekta ietvaros paredzētas arī sabiedriskās aktivitātes - septembrī un novembrī Trikātas pamatskolas skolēni piedalījās ezera izpētes procesā kopā ar pētniekiem no Vides risinājumu institūta, gan pārbaudot ūdens kvalitāti ezerā, Abulā un skolas avotā, gan kartējot ezera riskus un sagatavojot jautājumus iedzīvotāju aptaujai. Aptauja paredzēta iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai vairākos ar ezeru saistītos jautājumos - projekta darba grupa aicina trikātiešus būt atsaucīgiem un piedalīties bērnu veiktajā aptaujā. Ar aptaujas rezultātiem varēs iepazīties nākamā gada sākumā, kad būs pabeigta arī Trikātas ezera izpēte un sagatavoti tā turpmākās izmantošanas noteikumi.

Trikātas pamatskola iesaistījusies vēl vienā labākas dzīves vides veidošanas projektā ar Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas atbalstu - “Zaļā pasaulē zaļa Latvija, zaļā Latvijā zaļa Trikāta”. Šī projekta ietvaros mūsu novada skolu skolotājiem būs iespēja mācīties, kā labāk mācību procesā dažādos priekšmetos integrēt vides jautājumus, kas svarīgi visai cilvēcei, bet kuru praktiskā risināšana jāsāk tepat uz vietas, savā ciemā vai sētā, savukārt bērni varēs papildus piedalīties dažādās radošās darbnīcās un sabiedrības iesaistīšanas aktivitātēs.

J. Endzelīna Kauguru pamatskolā turpinās pilotprojekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros skolotāji kopā ar bērniem mācās integrēt mācību procesā izglītības reformā paredzēto mācību saturu.

Visbeidzot jāmin arī deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj”, kurā Beverīnas novada pašvaldība piedalās kā projekta partneris, saņemot dažādus novada iedzīvotājiem nepieciešamus sociālos pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa