Par pašvaldības ceļiem

Šogad ir izveidojusies situācija, kad šķīdonis pašvaldības ceļus ir pārsteidzis jau decembra mēnesī. Komunālās nodaļas darbiniekiem ir uzdots apsekot pagastu pašvaldības ceļus, lai problēmu vietās plānotu remonta darbus vasarā. Jo jāsaprot tas, ja avārijas situācijā ar vienu grants kravu šādā laikā var salabot kādus 10 metrus ceļa, tad jau vasarā ar to pašu daudzumu varēs salabot jau 20 metrus.

Jārēķinās ar to, ka nākamajā gadā šādām problēmvietām varēsim kopumā tērēt līdz 30 kravām, jo ceļu uzturēšanas līdzekļu daudzums arī nākamgad nav palielinājies.

Pats galvenais, ka šajās bojātajās vietās ir jāveic ūdens novadīšana no ceļu klātnes ar caurteku, grāvju un nobrauktuvju palīdzību.

Ja runājam par tiem servitūtu ceļiem, kurus iedzīvotāji ir vēlējušies nodot pašvaldības apsaimniekošanā, tad procedūra ar pašvaldības pozitīva lēmuma pieņemšanu vēl nebeidzas. Zemes īpašnieki dāvina pašvaldībai ceļu kā inženierbūvi. Pašvaldība pasūta ceļa inventarizāciju, ko veic A/S “Latvijas valsts ceļi”. Pēc inventarizācijas datiem ceļu uzņem pašvaldības bilancē. Ceļam ir jāatbilst inženierbūves statusam – tam ir izbūvēta ceļa klātne, caurtekas, nobrauktuves, grāvji.

Turpmāk, pirms pieņemt lēmumu par servitūtu ceļu pārņemšanu, pašvaldībai būs jāņem vērā šādas lietas:

  1. ceļam jābūt inženierbūves pazīmēm,
  2. jābūt visu zemes īpašnieku rakstiskai piekrišanai,
  3. jābūt vismaz 3 apdzīvotām mājām uz šī ceļa.

 Arī iedzīvotājiem, kuri veic saimniecisko darbību pa novada ceļiem, būtu jāplāno, lai pārvadājumi nenotiktu šķīdoņa laikā, jo ceļi ar tehniku tiek samalti un tos varēs salabot tikai jūnijā.

 

Beverīnas novada pašvaldība