Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2018.gadā

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kas nosaka, ka Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Ņemot vērā augstāk minēto, Beverīnas novada pašvaldība informē, ka 2019.gadā tika dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi 12 (divpadsmit) fiziskām personām, EUR 4260,05 apmērā (Beverīnas novada pašvaldības domes 29.08.2019. lēmums Nr.116 un 30.04.2019. lēmumi Nr. 68 un Nr.69) un 1 (vienai) juridiskai personai, EUR 8,09 apmērā (Beverīnas novada pašvaldības domes 30.04.2019. lēmums Nr.67).

BRĪDINĀJUMI

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu, darām zināmu, ka Beverīnas novada pašvaldības domes Juridiskā nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums

Brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā Nr.7.8/43

Dokumenta izdošanas datums

05.08.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Artūrs Sniedze, dzimis 1990.gada 3.janvārī

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR

36,95

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Andris Priedītis var iepazīties Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā centrā – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 7.kabinetā – kontaktpersona – Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu, darām zināmu, ka Beverīnas novada pašvaldības domes Juridiskā nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums

Brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā Nr.7.8/42

Dokumenta izdošanas datums

05.08.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Andris Priedītis, dzimis 1970.gada 28.aprīlī

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR

68.85

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Andris Priedītis) var iepazīties Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā centrā – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 7.kabinetā – kontaktpersona – Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu, darām zināmu, ka Beverīnas novada pašvaldības domes Juridiskā nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums

Lēmumu “Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā” Nr.7.8/41

Dokumenta izdošanas datums

01.08.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Deivids Makrīdijs (David McCready), dzimšanas dati nav zināmi

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR

2043,73

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto lēmumu Deivids Makrīdijs (David McCready) var iepazīties Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā centrā – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 7.kabinetā – kontaktpersona – Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu, darām zināmu, ka Beverīnas novada pašvaldības domes Juridiskā nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums

Lēmumu “Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā” Nr.7.8/40

Dokumenta izdošanas datums

01.08.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Linda Lērda (Linda Laird), dzimšanas dati nav zināmi

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR

2060,54

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto lēmumu Linda Lērda (Linda Laird) var iepazīties Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā centrā – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 7.kabinetā – kontaktpersona – Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889

 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu, darām zināmu, ka Beverīnas novada pašvaldības domes Juridiskā nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums

Brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā Nr.7.8/20

Dokumenta izdošanas datums

11.04.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Deivids Makrīdijs (David McCready), dzimšanas dati nav zināmi

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR

2002.98

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Deivids Makrīdijs (David McCready) var iepazīties Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā centrā – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 7.kabinetā – kontaktpersona – Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu, darām zināmu, ka Beverīnas novada pašvaldības domes Juridiskā nodaļa ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums

Brīdinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā Nr.7.8/19

Dokumenta izdošanas datums

11.04.2019.

Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati

Linda Lērda (Linda Laird), dzimšanas dati nav zināmi

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa EUR

2019.79

Dokumenta glabāšanas laiks

5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Linda Lērda (Linda Laird) var iepazīties Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā centrā – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 7.kabinetā – kontaktpersona – Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889