Beverīnas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma izsoli

   Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Trikātas pagastā:

„Rušu ferma”, kadastra  Nr. 9484 002 0027, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 002 0024, platība 0.1723ha, kūts ar kadastra apzīmējumu 9484 002 0060 004, platība 446m2 . Izsoles sākuma cena EUR 2042.00 (divi tūkstoši četrdesmit divi eiro un 00 centi).

        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājaslapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2017.gada 11.decembrim plkst. 12.00 – Brenguļu pagasta pārvaldē  „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsole notiks 2017.gada 11.decembrī plkst. 14.00 - Brenguļu pagasta pārvaldē „Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas  nov.

       Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

     Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X AS SEB Banka,  drošības nauda 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas ar atzīmi: “Rušu ferma” Trikātas pagastā, izsoles drošības nauda.

     Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par Objekta pirkšanu 100% apmērā. 

       Pielikumā izsoles noteikumi