Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli:

Beverīnas novada pašvaldības 28.09.2017. sēdē tika pieņemts lēmums nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumus "Kļavas"-8 un "Kļavas"-11.

Pielikumā izsoles noteikumi.