FOTO: AMANDA PAEGLE

Par Beverīnas novada pašvaldības kustamās mantas izsoli

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Beverīnas novada pašvaldības dome 27.07.2017. sēdē  pieņēma lēmumu Nr.100(protokols Nr.10, 9.§) – atkārtoti pārdot atklātā mutiskā izsolē pašvaldībai piederošu kustamo mantu.  Izsoli rīko Beverīnas novada pašvaldība un izsole ir atklāta un mutiska ar augšupejošu soli un nosacītu cenu.

            Izsolāmās kustamās mantas apraksts un sākotnējā nosacītā cena:

Automašīna - ŠKODA OCTAVIA, reģ. Nr. EU 2687 – sākuma cena EUR 597.00 ieskaitot PVN.

Izsoles dalībniekus reģistrē Beverīnas novada pašvaldības Administratīvā centra – Pagastmāja, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 7.kabinetā,  darba laikā līdz 2017.gada 10.augustam, plkst.12:00.

Automašīnu izsole notiek Beverīnas novada pašvaldības Administratīvā centra – Pagastmāja, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads – 2.stāvā 15.kabinetā, 2017.gada 10.augustā, plkst.13:00.

Pielikumā izsoles nolikums