Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli:

      Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kauguru pagastā:

„Priedaine”-1, kadastra Nr. 9662 900 0173, dzīvokļa īpašums 40.8m2, sastāvošs no 408/3550 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9662 006 0252 001 un divām palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 9662 006 0252 002 un 9662 006 0252 003. Izsoles sākuma cena  EUR 887.00 (astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro un 00 centi)

          Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Evija Melngalve-Markitāne, tel.64220889, Zeltīte Munce, tel. 64233423, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2017.gada 6.septembrim plkst. 17.00 – pašvaldības administratīvajā centrā “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224.

       Izsole notiks 2017.gada 7.septembrī plkst. 14.00 - pašvaldības administratīvajā centrā “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224. 

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

       Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda Beverīnas novada pašvaldības kontā - LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X AS SEB Banka,  drošības nauda 10% apmērā no objekta sākuma cenas ar atzīmi: “Priedaine”-1, Kauguru pagastā izsoles drošības nauda. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Pielikumā izsoles nolikums.