Sociālās palīdzības pabalsti novadā

Pabalstu piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu – izvērtējot visas mājsaimniecības ienākumus, īpašumus. Par mājsaimniecību tiek uzskatīta persona, ko saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kam ir kopīgi izdevumi  par mājokli un uzturu. Ienākumus vērtē no darba algas, saimnieciskām darbībām, pensijām, valsts pabalstiem un citiem maksājumi. Laika periods, par kuru skata ienākumus ir pēdējie trīs kalendārie mēneši vai pēdējie 12 mēneši (piemēram LAD platību maksājumi). Vēršoties pēc sociālās palīdzības dienestā, jāiesniedz konta izraksts no bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontiem par pēdējiem trīs mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem.

Lai saņemtu sociālo palīdzību personai mājsaimniecībai drīkst  piederēt:

 • viens īpašums, kurā dzīvo, kā arī šim nekustamajam īpašumam piederīgās saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja) un 5 ha zemes, kas atrodas vienā īpašumā;
 • ne vairāk kā viens mehāniskais transportlīdzeklis;
 • naudas uzkrājums, kas nepārsniedz 128,06 euro.

Tātad pamats sociālās palīdzības saņemšanai ir mājsaimniecība materiālo resursu izvērtēšana.

Beverīnas novadā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji var saņemt šādus sociālās palīdzības pabalstus:

 1. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanas pabalsts;
 2. Dzīvokļa pabalsts;
 3. Daļējs medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts
 4. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts (izglītības iestādēs);

Garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanas pabalsts

Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni (turpmāk tekstā GMI). Šobrīd valsts ir noteikusi, ka katrai personai GMI ir 64.00 euro mēnesī. Ja mājsaimniecībai nav nekādu ienākumu vai tie ir mazāki par 64.00 euro uz vienu personu, ir iespēja saņemt GMI pabalstu. Beverīnas novada pašvaldība personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti ir noteikusi augstāku garantēto minimālo ienākumu līmeni- 100.00 euro mēnesī.

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalsts ir pabalsts apkures izdevumu apmaksai. To piešķir mājsaimniecībai vienu reizi apkures sezonā, ja tā faktiski dzīvo mājoklī, kurā ir deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu.  Dzīvokļa pabalsts ir 140.00 euro.

Lai saņemtu dzīvokļu pabalstu izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus- kustamo un nekustamo īpašumu. Dzīvokļa pabalstu var saņemt:

 • mājsaimniecības, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
 • mājsaimniecības, kurā ir 1.grupas invalīds, ja mājsaimniecībā ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 380.00 euro mēnesī;
 • mājsaimniecības, kurā ir 2. vai 3.grupas invalīds, ja mājsaimniecības vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 266.00 euro mēnesī;
 • mājsaimniecības, kurā ir bērns invalīds, ja mājsaimniecības vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 380.00 euro mēnesī;
 • mājsaimniecības, kurā visi mājsaimniecības locekļi ir pensionāri un mājsaimniecības vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 266.00 euro mēnesī.
 • vienatnē dzīvojošs pensionārs, kura ienākumi nepārsniedz 380.00 euro mēnesī.

Daļējs medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts

Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts ir:

 • pabalsts slimnīcas izdevumu apmaksai - vienai personai gadā līdz 100.00 euro;
 • pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai - vienai personai gadā līdz 80.00 euro;
 • pabalsts optisko briļļu izdevumu apmaksai - vienai personai līdz 50.00 euro reizi trijos gados;
 • pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu apmaksai ( tikai valsts kompensējamo) - vienai personai gadā līdz 80.00 euro.
 • Lai saņemtu daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus – kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalstu var saņemt:
 • personas no trūcīgām mājsaimniecībām - 100% apmērā no izlietotās summas;
 • personas no mājsaimniecībām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 266.00 euro - 75% apmērā no izlietotās summas;
 • personas no mājsaimniecībām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 380.00 euro - 50% apmērā no izlietotās summas.

Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts

Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts ir izglītības iestādēs organizēto ēdināšanas pakalpojumu apmaksa personām.

Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu var saņemt trūcīgu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Beverīnas novada izglītības iestādes ( PII „Pasaciņa”, J. Endzelīna Kauguru pamatskolā, Brenguļu sākumskola un Trikātas pamatskola).

Ārpus novada esošajās izglītības iestādēs ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu var saņemt trūcīgu ģimeņu bērni, kuri iegūst izglītību klātienē profesionālās, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs līdz 2.50 euro dienā.

Trūcīgas ģimenes statuss piešķir izvērtējot nekustamo īpašumu un ja ienākumi nepārsniedz 128,06 euro mēnesī uz vienu personu.

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus individuāli vērsties sociālā dienestā, lai noskaidrotu katra iespējas saņemt sociālo palīdzību vai iepazīties ar pašvaldības 30.11.2017. izdotiem saistošiem noteikumiem Nr.9/2017 „ Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”.

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada Sociālais dienests