Par projektu “Vidzeme iekļauj”

7 DI SOCDIENESTS logo

Mūsu pašvaldība piedalās Vidzemes plānošanas reģiona projektā „Vidzeme iekļauj”. Šī projekta sakarā līdz š.g. 17. novembrim Sociālajā dienestā lūdzam pieteikt:

1) Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes centrā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

Vēršam uzmanību, ka garīga rakstura traucējumi, saistībā ar Sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības likumu un Projekta izpratnē, ir psihiska saslimšana un garīgas attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā.

2) Bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs vai audžuģimenēs (saskaņojot ar bāriņtiesu).

Gan pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs iespēja iesaistīties individuālo vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plāna veidošanā.

Atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam, pašvaldības Sociālais dienests organizēs pakalpojumu sniegšanu. Šo pakalpojumu sniegšanas  izdevumi tiks kompensēti   no Projekta līdzekļiem.

vidzeme esf

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldības Sociālais dienests