Sociālā dienesta normatīvie akti

NOLIKUMS

Sociālā dienesta nolikums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Nr. Nosaukums Aktuālā redakcija
09.03.2018. 08.05.2018. 5/2018 Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm

08.05.2018.

Paskaidrojuma raksts

30.11.2017. 01.02.2018. 10/2017  Par pabalstu krīzes situācijā

01.02.2018.

Paskaidrojuma raksts

02.03.2017. 07.04.2017.  2/2017  Par sociālajām garantijām bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas

07.04.2017.

Paskaidrojuma raksts

29.12.2010. 29.12.2010. 13/2010  Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Beverīnas novadā 30.12.2014