Dzimtsarakstu nodaļa

Adrese: Beverīnas novads, Brenguļu pagasts, Brenguļi, "Kaimiņi", LV-4245

Darbinieks:

Amats Vārds, uzvārds Kontakti Prombūtnes informācija
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Biruta Zvirbule

64233422, 64907600 (fakss), 28633033

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Pielikumi:

1) Dzimtsarakstu nodaļas nolikums - šeit;

2) Par piedzimšanas pabalstiem Beverīnas novadā - šeit;

3) Par laulību ceremoniju izcenojumiem - šeit;

4) Par apbedīšanas pabalstiem - šeit.

Normatīvie akti, kas nosaka dzimtsarakstu nodaļas darbību:

 • Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības.
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 • Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
 • MK noteikumi Nr. 906''Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu''.
 • MK noteikumi Nr. 761''Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem''.

Dzimšanas fakta reģistrācija

 1. Dzimšanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā
 2. Paziņojums par bērna piedzimšanu
 3. Par bērna piedzimšanu jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Paziņojot par bērna piedzimšanu, vecāki iesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu
 4. Ja abi vecāki ir laulībā, tad nodaļā ierodas abi vai viens no vecākiem, līdzi ņemot šādus dokumentus:
 • vecāku personu apliecinošus dokumentus,
 • vecāku laulības apliecību,
 • medicīnas iestādes apliecību par bērna piedzimšanu

2.Ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, līdzi ņemot:

 • vecāku personu apliecinošus dokumentus ,
 • medicīnas apliecību par bērna piedzimšanu.

Bērna vārds uzvārds un tautība

 • bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
 • bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos, ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
 • ja līdz bērna piedzimšanai nav noslēgta laulība vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.
 • bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.

Ziņas par bērna vecākiem

 • ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
 • ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību,
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēgusi savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu,
 • bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru,
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.
 • ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas par viņa māti.

Miršanas fakta reģistrācija

 Par personas miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.

Pakalpojumu saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1.Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos-jāiesniedz oriģināls.

2.Pieteicēja pase- jāuzrāda oriģināls.

3.Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi apliecināts noraksts-jāiesniedz oriģināls.

4.Mirušās personas pase( ja ir pieejama).

Klātienē –dzimtsarakstu nodaļā miršanas faktu piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c.

Laulības reģistrācija

 1. Laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā.
 2. Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.
 3. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
 4. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem
 • Bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • Dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • Likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • Izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu

6. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

7. Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai.

8. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

9. Dzimtsarakstu iestāde nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas.

10. Ja kāds no laulātajiem maina uzvārdu, tad viņa pase kļūst nederīga ar laulības reģistra parakstīšanas brīdi - tas ir, ar laulību dienu.

Vārda, uzvārda un tautības maiņa

 • Vārda uzvārda maiņas iemesli
 • Vārdu vai uzvārdu (vārdu vai uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem.
 • Vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
 • Persona vēla dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
 • Persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
 • Persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
 • Persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;
 • Personai mainīts dzimums;
 • Viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Minētajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu.

Vārda uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti

 • Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) iesniegumu iesniedz personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Kopā ar iesniegumu jāiesniedz fotogrāfija ( 4,5x3,5 cm)
 • Tautības ieraksta maiņas iemesli
 • Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
 • Personu apliecinoša dokumenta maiņa
 • Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu ( vārdu un uzvārdu) , iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
 • Atkārtota apliecības izsniegšana
 • Ja personai ir nepieciešama atkārtota dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība, tā var Beverīnas novada dzimtsarakstu nodaļā iesniegt iesniegumu un saņemt šo apliecību vai izrakstu no reģistriem, kas sastādīti, sākot no 1994. gada 1. janvāra Brenguļu, Trikātas un Kauguru pagastu Dzimtsarakstu nodaļās un Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā.
 • Iesniegumu par atkārtotu dzimšanas, miršanas vai laulības apliecības saņemšanu ( ar iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, vai e-pasta adresi un motivētu dokumenta nepieciešamības pamatojumu, notikuma datumu, gadu un reģistrācijas vietu var iesniegt arī tad, ja dzimšana, miršana vai laulība reģistrēta senāk un citā dzimtsarakstu nodaļā.
 • Ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, personai līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.
 • Atkārtotu dokumentu var saņemt persona par sevi, personas laulātais, tiešie augšupējie un lejupējie radinieki, kā arī citas fiziskas personas, kuras uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Atkārtotu civilstāvokļa aktu apliecību izsniegšana
• -Pasts- Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta dzimtsarakstu nodaļai uz dzimtsarakstu nodaļas e-pasta adresi, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai.
• Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā.
• Klātiene - Persona ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz iesniegumu un saņem laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.
• Korespondence - Persona iesniegumu atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības, izziņas vai izraksta saņemšanai nosūta pa pastu dzimtsarakstu nodaļai pēc civilstāvokļa reģistra atrašanās vietas, norādot ziņas par personām uz to brīdi, kad reģistrēta laulība, dzimšana vai miršana, kā arī norādot reģistrācijas gadu un vietu. Norāda pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai.
Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

 1. Klātiene - Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu persona saņem klātienē, apmeklējot dzimtsarakstu nodaļu pēc savas dzīves vietas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (Pasi vai Personas apliecību) .
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22.00

DARBĪBAS VIRZIENI

• Reģistrē dzimšanas faktu un izsniedz dzimšanas apliecību.
• Reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.
• Reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecības.
• Pieņem iesniegumus atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanai.
• Pieņem pieteikumus vārda un /vai uzvārda maiņai.
• Pieņem pieteikumus tautības ieraksta maiņai.
• Pieņem iesniegumus paternitātes atzīšanai.
• Pēc pieprasījuma veic civilstāvokļa aktu ierakstu labojumus un papildinājumus.

SNIEGTIE PAKALPOJUMI

• Dzimšanas reģistrācija
• Miršanas reģistrācija
• Laulības reģistrācija
• Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana
• Vārda un /vai uzvārda maiņa
• Tautības ieraksta maiņa
• Paternitātes atzīšana
• Civilstāvokļa aktu ierakstu labojumi, papildinājumi

PAKALPOJUMA MAKSA

Valsts nodeva par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar LR MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.906 ''Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.''

Valsts nodevas likmes ir šādas (spēkā no 01.01.2014.):

 • laulības reģistrācija - 14 euro;
 • civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana - 7 euro;
 • atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana - 7 euro.

Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas:

 • ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību;
 • veicot tiešsaistes maksājumus;
 • ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī, ja to nodrošina par valsts nodevas iekasēšanu atbildīgā iestāde;
 • skaidrā naudā.

Skaidrā naudā valsts nodevu var iekasēt pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās, ievērojot grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

No valsts nodevas atbrīvo:

 • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
 • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.