Saistošie noteikumi

 

Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Nr. Nosaukums Aktuālā redakcija
30.04.2019. 10.09.2019. 4/2019

Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā

10.09.2019.

Paskaidrojuma raksts

28.03.2019. 04.06.2019. 2/2019

Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā

04.06.2019.

Paskaidrojuma raksts

29.11.2018. 10.02.2019. 11/2018  

Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā

29.11.2018.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.10.2018.  01.11.2018.  10/2018

Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi

01.11.2018.

Paskaidrojuma raksts

28.06.2018. 04.09.2018.  6/2018 Par Beverīnas novada simboliku 

04.09.2018.

Paskaidrojuma raksts 

29.03.2018. 08.05.2018. 5/2018 Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm

08.05.2018.

Paskaidrojuma raksts

30.11.2017. 01.02.2018. 10/2017  Par pabalstu krīzes situācijā

01.02.2018.

Paskaidrojuma raksts

31.08.2017.

09.12.2017. 7/2017 Par kartību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam

09.12.2017.

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi 27.09.2018.

02.03.2017. 16.05.2017. 3/2017

Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus

16.05.2017.

Paskaidrojuma raksts

02.03.2017. 07.04.2017. 2/2017 Par sociālajām garantijām bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas

07.04.2017.

Paskaidrojuma raksts

30.11.2017. 01.02.2018. 9/2017 Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā

01.02.2018.

Paskaidrojuma raksts

31.08.2016.
01.01.2017. 7/2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada pašvaldībā

11.04.2017.

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi 

Paskaidrojuma raksts

30.06.2016.  03.08.2016.  4/2016 Par Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

03.08.2016.

Paskaidrojuma raksts

 25.01.2012.

 25.01.2012.

 2/2012

 Beverīnas novada pašvaldības nolikums

04.04.2018.

1.pielikums - struktūra

Grozījumi

Grozījumi

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

 24.03.2010.  24.03.2010.  3/2010  Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā  16.10.2013
 28.04.2010.  28.04.2010.  4/2010  Par atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novada pašvaldībā  28.04.2010
 30.06.2010.  30.06.2010.  5/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Beverīnas novadā  16.10.2013
 28.05.2014.  28.05.2014.  5/2014 Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem  28.05.2014

 30.06.2010.

30.05.2019.

 30.06.2010.

07.06.2019.

 6/2010

6/2019

 Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Beverīnas novadā

 

07.06.2019.

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

 30.06.2010.  30.06.2010.  7/2010  Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Beverīnas novadā  30.06.2010
 25.04.2012.  25.04.2012.  7/2012  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  25.04.2012
 28.07.2010.  28.07.2010.  10/2010  Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un skolu pirmsskolas grupās  28.07.2010
 29.12.2015.  29.12.2015.  10/2015  Par Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu  29.12.2015
 31.10.2012.  31.10.2012.  12/2012  Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  31.10.2012
 29.12.2010.  29.12.2010.  13/2010  Par maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšanu Beverīnas novadā  30.12.2014

 23.12.2009.

22.02.2018.

 23.12.2009.

01.03.2018.

 19/2009

3/2018

 

Par pašvaldības nodevām Beverīnas novada pašvaldībā

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2009.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par pašvaldības nodevām Beverīnas novada pašvaldībā”

 

01.03.2018.

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

.