Saistošie noteikumi

 

Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Nr. Nosaukums Aktuālā redakcija
11.02.2021. 17.02.2021. 2/2021 Par Beverīnas novada pašvaldības 2021. gada budžetu

17.02.2021.

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Grozījumi

24.09.2020. 07.11.2020. 10/2020

Par koku ciršanu ārpus meža Beverīnas novadā

07.11.2020.

Paskaidrojuma raksts

30.07.2020. 04.09.2020. 8/2020

Par ielu nosaukumu, ēku numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Beverīnas novadā 

 04.09.2020.

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

27.02.2020.

25.03.2021.

05.05.2020.

14.04.2021.

2/2020

3/2021

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un
lietošanas noteikumi Beverīnas novadā

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā”

14.04.2021.

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi

31.10.2019. 10.02.2020. 8/2019

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Beverīnas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās

10.02.2020.

Paskaidrojuma raksts

Iesniegums

30.01.2020. 04.02.2020. 1/2020

Par Beverīnas novada pašvaldības 2020. gada budžetu

04.02.2020.

1.pielikums

2 pielikums

Paskaidrojuma raksts

4.pielikums

28.11.2019. 19.12.2019. 9/2019

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

19.12.2019.

Paskaidrojuma raksts

Nolikums

1.-6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums-Saskaņojumi

30.04.2019.

26.03.2020.

10.09.2019.

01.07.2020.

4/2019

5/2020

Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā

Grozījums Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā”

01.07.2020.

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

28.03.2019. 04.06.2019. 2/2019

Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā

04.06.2019.

Paskaidrojuma raksts

29.11.2018.

26.03.2020.

10.02.2019.

01.07.2020.

11/2018

3/2020

Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.11/ 2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā”

01.07.2020.

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

25.10.2018.  01.11.2018.  10/2018

Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi

01.11.2018.

Paskaidrojuma raksts

28.06.2018. 04.09.2018.  6/2018 Par Beverīnas novada simboliku 

04.09.2018.

Paskaidrojuma raksts 

29.03.2018. 08.05.2018. 5/2018 Par Beverīnas novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm

08.05.2018.

Paskaidrojuma raksts

30.11.2017. 01.02.2018. 10/2017  Par pabalstu krīzes situācijā

01.02.2018.

Paskaidrojuma raksts

31.08.2017.

09.12.2017. 7/2017 Par kartību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam

09.12.2017.

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi 27.09.2018.

02.03.2017. 16.05.2017. 3/2017

Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus

16.05.2017.

Paskaidrojuma raksts

02.03.2017. 07.04.2017. 2/2017 Par sociālajām garantijām bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pēc pilngadības sasniegšanas

07.04.2017.

Paskaidrojuma raksts

30.11.2017.

28.01.2021.

01.02.2018.

17.02.2021.

9/2017

1/2021

Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā

17.02.2021.

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi

31.08.2016.
01.01.2017. 7/2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada pašvaldībā

11.04.2017.

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi 

Paskaidrojuma raksts

30.06.2016.  03.08.2016.  4/2016 Par Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

03.08.2016.

Paskaidrojuma raksts

 25.01.2012.

 25.01.2012.

 2/2012

 Beverīnas novada pašvaldības nolikums

04.04.2018.

1.pielikums - struktūra

Grozījumi

Grozījumi

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

 24.03.2010.

26.03.2020.

 24.03.2010.

01.07.2020.

 3/2010

4/2020

 Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā”

01.07.2020.

Grozījumi

 28.04.2010.  28.04.2010.  4/2010  Par atkritumu apsaimniekošanu Beverīnas novada pašvaldībā  28.04.2010
 30.06.2010.  30.06.2010.  5/2010 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Beverīnas novadā  16.10.2013
 28.05.2014.  28.05.2014.  5/2014 Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem  28.05.2014

 30.06.2010.

30.05.2019.

 30.06.2010.

07.06.2019.

 6/2010

6/2019

 Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Beverīnas novadā

 

07.06.2019.

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

 30.06.2010.  30.06.2010.  7/2010  Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Beverīnas novadā  30.06.2010
 25.04.2012.  25.04.2012.  7/2012  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  25.04.2012
 28.07.2010.  28.07.2010.  10/2010  Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Beverīnas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un skolu pirmsskolas grupās  28.07.2010
 29.12.2015.  29.12.2015.  10/2015  Par Beverīnas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu  29.12.2015
 31.10.2012.  31.10.2012.  12/2012  Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  31.10.2012
 29.12.2010.  29.12.2010.  13/2010  Par maznodrošinātas ģimenes(personas) statusa noteikšanu Beverīnas novadā  30.12.2014

 23.12.2009.

22.02.2018.

 23.12.2009.

01.03.2018.

 19/2009

3/2018

 

Par pašvaldības nodevām Beverīnas novada pašvaldībā

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2009.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par pašvaldības nodevām Beverīnas novada pašvaldībā”

 

01.03.2018.

Grozījumi

Paskaidrojuma raksts

.