Dokumentu projekti

Saistošie noteikumi "Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi "Sadzīves notekūdeņu krājrezervuāru izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

 
 
______________________________________________
 
Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi "Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi "Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu

ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi"

Projekts un paskaidrojuma raksts