Dokumentu projekti

Saistošie noteikumi "Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā"

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi "Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu

ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi"

Projekts un paskaidrojuma raksts