Dokumentu projekti

Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā”

Projekts

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā

Projekts

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.11/ 2018 “Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Beverīnas novadā”

Projekts

Grozījums Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/ 2019 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Beverīnas novadā”

Projekts