Citi dokumenti

Datums  Nosaukums  Dokuments
25.02.2021. Par pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas

Lēmums

Pielikums

21.01.2021.

Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu

Rīkojums

Pielikums

24.09.2020. Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu atvieglojumiem Beverīnas novadā

NOTEIKUMI

1.pielikums

29.07.2019. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Trikātas ezeram
NOTEIKUMI
30.05.2019.

Beverīnas novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika

IS drošības politika

IS atjaunošanas plāns

IS drošības noteikumi

IS drošības riska pārvaldības plāns

IS lietošanas noteikumi

Pielikums nr.1

30.05.2019.

Par Beverīnas novada pašvaldības videonovērošanas datu aizsardzību

NOTEIKUMI
28.03.2019. Konkurss "Beverīnas novada sakoptākā sēta"

NOLIKUMS

1.pielikums - PIETEIKUMS

2.pielikums - APLIECINĀJUMS PERSONAS DATU APSTRĀDEI

27.09.2018.

Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam

NOLIKUMS

1.pielikums (pieteikums)

2.pielikums (iesniegums)

27.09.2018. Par Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumiem

NOLIKUMS

1.pielikums (veidlapa)

2.pielikums (vērtēšanas kritēriji balvai izglītībā)

30.08.2018.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Beverīnas novada Kauguru pagasta Mūrmuižā

NOTEIKUMI
28.06.2018. Par Beverīnas novada pašvaldības personu datu apstrādes politiku NOTEIKUMI
28.06.2018. Beverīnas novada pašvaldības uzturēšanas klases ceļu saraksts vasaras un ziemas sezonā

Brenguļu pagasta

Kauguru pagasta

Trikātas pagasta

 31.05.2018.

Beverīnas novada Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodekss

PIELIKUMS
31.05.2018.

Beverīnas novada pašvaldības institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā

NOLIKUMS
30.11.2017.

Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Beverīnas novadā

NOTEIKUMI
31.08.2017. Par Beverīnas novada karoga skiču izstrādi NOLIKUMS

31.08.2017.

Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” un Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu

LĒMUMS

27.04.2017.

Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu (īres dzīvokļu un sociālo dzīvokļu) uzskaiti, izīrēšanu un īres līgumu slēgšanu, pārslēgšanu un atjaunošanu

NOLIKUMS

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

27.04.2017.

Par kārtību, kādā Beverīnas novada sportistiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru

NOLIKUMS
30.03.2017.

Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa „Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” nolikums

NOLIKUMS
31.08.2016. Par Beverīnas novada pašvaldības prekorupcijas plāna 2016.-2017.gadam izvērtēšanu PLĀNS
31.03.2016. Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēkas-informācijas centra lietošanas noteikumi NOTEIKUMI
29.01.2014. Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta nevalstiskās organizācijas un biedrības NOLIKUMS
25.08.2010. Beverīnas novada pašvaldības darbinieku un domes deputātu ētikas kodekss ĒTIKAS KODEKSS