Integrētā attīstības programma 2019.-2024.gadam

1) Lēmums par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu

2) Darba uzdevums integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādei

3) Beverīnas novada pašvaldības Integrētās Attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādei

IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS (AKTUALIZĒTS)

DARBA UZDEVUMS (Aktualizēts)

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMU PLĀNS (Aktualizēts)

4) Integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana. Dokumenti:

4.1. BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTĀ ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2024.GADAM

II DAĻA - STRATĒĢISKĀ DAĻA

III DAĻA – RĪCĪBU PLĀNS 2019-2024

IV DAĻA Īstenošanas un uzraudzības kārtība

V DAĻA - SABIEDRĪBAS IESAISTE

5) Integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam GALA REDAKCIJA. Dokumenti:

I DAĻA - NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

II DAĻA - STRATĒĢISKĀ DAĻA

III DAĻA – RĪCĪBU un INVESTĪCIJU PLĀNS

1.prioritāte - 2.prioritāte - 3.prioritāte

IV DAĻA - ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

V DAĻA - SABIEDRĪBAS IESAISTE 

INVESTĪCIJU PLĀNS 2019.-2024.gadam

a) Prioritāte 1. - Dzīves vides kvalitāte un cilvēkresursu attīstība iedzīvotāju piesaistei novadam

b) Prioritāte 2. - Tehniskās un sociālās infrastruktūras pilnveidošana un racionāla izmantošana kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai

c) Prioritāte 3. -  Profesionāla pārvaldība un pašvaldības kompetenču ietvaros nodrošināts vispusīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un novada atpazīstamībai 

ANKETA Priekšlikumiem un labojumiem

d) Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna aktualizācija 2020.gadam