2020.gads Beverīnas novadā

BeverinasGerbonis

Šim gadam vairs atvēlētas tikai dažas dienas, līdz pārkāpsim jaunā gada slieksnim. Kāds tad ir bijis aizejošais – 2020.gads… Izvērtējot pašvaldības plānotā budžeta izpildi, savas korekcijas tajā ir ieviesis koronavīruss “Covid-19”. Pēc pavasara skolēnu brīvdienām mācību gada noslēgums beidzās ar attālinātām mācībām. Viens no jauniem izaicinājumiem pašvaldībai bija skolēnu ēdināšana, ar ko tikām galā. Lielu triecienu piedzīvojušas kultūras aktivitātes, it sevišķi pašdarbības kolektīvi, kuru darbība noteikta tikai attālināti. Vienīgais ražīgais laiks kultūras pasākumiem bija vasara, kad novada iedzīvotāji un viesi varēja izbaudīt kopā būšanu. Visaktīvāk apmeklētie bija “Beverīnas novada svētki” Trikātā, “Tomātu svētki” Brenguļos, “Auto-Moto-Velo” Mūrmuižā.

2020.gads ir pēdējais šajā ES struktūrfondu plānošanas periodā un jaunu projektu realizācijai finansējums nebūs pieejams. Pašvaldība šogad noslēdza divu gadu projektu “Meliorācijas sistēmu atjaunošana Beverīnas novadā”. Pagājušajā gadā tika atjaunoti pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvji Brenguļu un Trikātas pagastos, šogad atjaunotas meliorācijas sistēmas Kauguru pagastā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija 177, 4 tūkst. EUR ar 90% atbalsta intensitāti. Saskaņā ar projekta nosacījumiem, pēc sistēmu atjaunošanas piegulošo zemju īpašniekiem ir jākopj atjaunotās sistēmas, taču tas nebija kvalitatīvi paveikts un pašvaldībai bija jāiegulda papildus līdzekļi grāvju izpļaušanai, lai nezaudētu struktūrfondu atbalstu.

Ar Valsts kultūras mantojuma pārvaldes līdzfinansējumu 10 tūkst. EUR apmērā tika veikta Trikātas pilsdrupu Ziemeļu torņa konservācija.

Kā katru gadu, šogad tika turpināti autoceļu atjaunošanas darbi (raktas ceļmalas un uzvesta grants, atjaunota asfalta virskārta, zāģēti koku zari ceļmalās). Pēc Valsts autoceļu direkcijas ikgadējās autoceļu apsekošanas, uzstādītas iztrūkstošās ceļazīmes.

Pagastu saimniecības daļas ir apkopojušas lielākos veiktos darbus:

Kauguru pagastā:

 • Atjaunots siltumtrases posms uz daudzdzīvokļu mājām Mūrmuižā;
 • Pabeigts stāvlaukums pie PII “Pasaciņa” (kopumā 3 gadu garumā), arī gājēju celiņš;
 • Atjaunots ielu apgaismojums gar privātmājām Mūrmuižas ciematā;
 • Kauguru kapu sētas remonts;
 • Bruģa celiņa remonts pie PII “Pasaciņa”;
 • Pekas kalna sakopšanas darbi;
 • J.Endzelīna Kauguru pamatskolā veikts1.klases grīdas remonts;
 • Mūrmuižas “Pagastmājas” ieejas klājuma atjaunošana ;
 • Sporta laukuma betonēšana Mūrmuižas centrā;
 • Kanalizācijas sistēmas uzlabošana Mūrmuižas ciematā;
 • “Strautiņu” karjera krasta sakopšana.

Trikātas pagastā:

 • Izbūvēta kanalizācijas trase un atjaunots ūdensvads “Beverīnās”1,2,3 ar iespēju pieslēgties Trikātas NAI;
 • Veikts Trikātas kapu kapličas jumta remonts;
 • Trikātas kultūras nama foajē un kāpņu laukuma kosmētiskais remonts;
 • Papildus uzstādītas video kameras atkritumu šķirošanas laukumā un stāvlaukumā aiz kultūras nama;
 • Atjaunots bruģa posms bērnu rotaļu laukumā;
 • Pašvaldības īpašumā “Ūdriņas 2”- 2 nomainīti divi logi;
 • Paplašināta, iežogota un labiekārtota Trikātas pamatskolas ūdens ņemšanas teritorija;

Brenguļu pagastā:

 • Ielu apgaismojuma izveide Brenguļu centrā;
 • Laivu kanāla izbūves 2.kārta, plānots uzliet asfaltu nobrauktuvei 2021.gadā;
 • Meža atjaunošana ‘’Brenguļu skola’’ meža platībās;
 • Meža īpašumā ‘’Brenguļu skola’’ meliorācijas grāvji atjaunošana;
 • Zibens aizsardzības sistēmas pārbūve Brenguļu sporta centram «Kaimiņi»;
 • Brenguļu sākumskolas apkures sistēmas pārbūve;
 • Izremontēts pašvaldības dzīvoklis «Dūjas» - 4;
 • Procesā remontdarbi pašvaldības dzīvoklī «Vārpiņas», uzsākti vējtvera remontdarbi.           

Nākamais gads atnesīs lielas pārmaiņas pašvaldību sistēmā. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ievērojami samazināsies pašvaldību skaits Latvijā. Arī Beverīnas novadu skars reforma – jaunveidojamajā Valmieras novadā apvienosies Beverīnas, Kocēnu, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novada un Valmieras pilsētas pašvaldības, izveidojot vienu no lielākajiem novadiem Latvijā.  Ieskatoties grāmatvedības reģistros, nav patīkama aina norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī nodokļu samaksā. Tas nozīmē, ka pašvaldība ir dotējusi daudzu iedzīvotāju bezrūpīgu dzīvošanu pašvaldības dzīvokļos, ūdens, kanalizācijas un apkures lietošanu bez maksas. Šis nākamais pusgads tad nu būtu īstais laiks parādniekiem savas saistības pret pašvaldību nokārtot, kamēr vēl parādsaistības var nosegt Beverīnas novada pašvaldībā. Jaunajā veidojumā mēs vairs šo procesu nevarēsim ne regulēt, ne ietekmēt un, ticiet man, tāda lojalitāte, kā mūsu pašvaldībā, vairs netiks izrādīta. Daži parādnieki ir noslēguši vienošanos par parāda atmaksu. Tas nozīmē, ka katru mēnesi ir jāatmaksā grafikā norādītā summa plus tekošā mēneša maksa par komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar skaitītāju rādījumiem, kas obligāti ir jānodod katru mēnesi. Mēs visi vēlamies dzīvot sakoptā vidē ar attīstītu infrastruktūru un saņemt kvalitatīvus pakalpojumus. Tas viss prasa finanšu līdzekļus. Nesamaksājot par saņemtajiem pakalpojumiem, pašvaldība nevar ieguldīt attīstībā, kā arī sniegt sociālo palīdzību tiem, kuri nonākuši kritiskā situācijā. Padomājiet! Mēs Jūs gaidām izpildīt savas saistības!

Šis nav vienkāršs laiks mums visiem. Un mēs nezinām, cik ilgi šī situācija turpināsies, vai vairs atgriezīsies mūsu ierastā sadzīve. Tādēļ mums ir jābūt stipriem un stiprai ir jābūt pašvaldībai, lai kopīgi varam pārvarēt šo laiku.

Lai mums visiem silti ģimeniski Ziemassvētki, veselība, izturība un veiksme Jaunajā gadā!

Informāciju sagatavoja:

Pašvaldības izpilddirektore Cilda Purgale