FOTO: AMANDA PAEGLE

Gada I ceturksnis Beverīnas novadā

BeverinasGerbonis

Skolēnu pavasara brīvdienas šogad sākās ar valsti izsludināto ārkārtējo situāciju, kas krasi izmainīja mūsu visu dzīves. Lai ierobežotu bīstamā vīrusa izplatību, arī pašvaldībai bija jāpārkārto sava darbība, pēc iespējas ierobežojot apmeklētāju plūsmu gan pašvaldības administrācijas darba vietās, gan bibliotēkās un sociālajā dienestā. Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas ir slēgtas visas kultūras iestādes, atcelti visi kultūras pasākumi un klātienē pārtraukti amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi. Mūsu bērni skolas solos šajā mācību gadā vairs neatgriezīsies un mācības pabeigs attālināti, bet bērnudārzs un pirmsskolas grupiņas strādā dežurrežīmā.

Lai ierobežotu vīrusa izplatīšanās iespējamību un pasargātu savus darbiniekus no inficēšanās riska, pašvaldība ir lūgusi iedzīvotājus savus maksājumus pēc iespējas veikt ar pārskaitījumiem savās internetbankās. Marta pašvaldības domes sēdē ir pieņemts lēmums pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu līdz 2020.gada 16.novembrim, neaprēķinot kavējuma naudu un soda procentus. Arī par komunālajiem pakalpojumiem norēķināties iespēja ar pārskaitījumu, vai maksājumu atlikt pēc ārkārtas situācijas beigām. Taču tas nenozīmē, ka patērētā ūdens, kanalizācijā novadīto notekūdeņu un siltuma izlietojuma skaitītāju rādījumus nav jāiesniedz. Komunālo pakalpojumu saņemšanas kārtību regulē līgums, kur rakstīts, ka skaitītāju rādījumi ir jānodod regulāri – katru mēnesi. Ja to nedara, tad pašvaldībai ir pamats domāt, ka mājsaimniecībā skaitītājs nedarbojās vai nav uzstādīts. Tādā gadījumā tiek piemērota, ar domes lēmumu noteikta, ūdens patēriņa norma uz 1 mājsaimniecībā dzīvojošu personu, kas ir 7 m3 mēnesī. Pašvaldībai ir jāzina ūdens patēriņš mēnesī, lai varētu aprēķināt PVN un lai noteiktu ūdens un kanalizācijas pakalpojuma un pašpatēriņa proporciju. Par to rakstu, jo piedalījos šo rādītāju apkopošanā par marta mēnesi Trikātas pagastā. Atklājās, ka marta mēnesī skaitītāja rādījumus par ūdens patēriņu Trikātā vien nav iesniegušas 53 mājsaimniecības! Ja aprīļa mēneša rādījumu iesniegšana neuzlabosies, tiks rosināti grozījumi komunālo pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

Mezastadisana 2020apr

Kā tad pašvaldība plāno savus darbus šajā situācijā… Izmantojot to, ka izglītības iestādes un kultūras nami ir slēgti, tiek veikta daļa budžetā plānotie remontdarbi šajās iestādēs – sakārtota ūdens ņemšanas sūkņu māja Trikātas pamatskolā, atjaunota grīda sporta zālē un notiek remonts 1.klases telpā J.Endzelīna Kauguru pamatskolā, uzsākti telpu remonti un iegādāti garderobes skapīši PII “Pasaciņa”, izremontēta garderobes telpa Kauguru kultūras namā, kā arī veikti darbi apkārtnes labiekārtošanā un mežu apsaimniekošanā. Ir izstrādātas cirsmas un sagatavoti kokmateriāli pārdošanai izsolē. Pašvaldības darbinieki ir piedalījušies meža stādīšanas talkās, iestādot 8000 jaunu kociņu izcirstajās platībās.

Kaut arī budžeta ieņēmumi 1. ceturksnī ir izpildījušies par 25% no gada kopējiem plānotajiem ieņēmumiem, pašvaldība ar piesardzību skatās uz turpmāko budžeta izpildes gaitu. Tā kā ārkārtas situācija ir radījusi smagas sekas vairāku tautsaimniecības nozaru ekonomikā un strauji pieaug bezdarbnieku skaits valstī, tad budžeta ieņēmumu plāns 2020.gadam var neizpildīties. Tādēļ tiek pārskatīts šī gada investīciju plāns, sarindojot plānotos ieguldījumus un veicamos darbus prioritārā secībā, kā aktuālākos nosakot investīcijas pasākumos, kuri nodrošina pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem.

2020.gadā valsts ir piešķīrusi mērķdotāciju daļējai pusdienu finansēšanai pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēniem. Ņemot vērā to, ka mācības tagad notiek attālināti, ar MK rīkojumu pašvaldības šo mērķdotāciju tiesīgas izmantot pusdienu nodrošināšanai pašvaldības teritorijā dzīvojošiem trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu 1.-4. klašu izglītojamiem neatkarīgi, kuru mācību iestādi viņi apmeklē. Ja finanšu līdzekļi atļauj, tad pusdienas pašvaldība var nodrošināt arī 5.-9. klašu skolēniem. Tā kā ēdināšanas process skolā pamatots uz to, lai izglītības iestādē pavadītajā laikā skolēni reizi dienā saņemtu siltas pusdienas, tad dome pieņēma lēmumu, sākot ar 6.aprīli, uzsākt siltu pusdienu piegādi novada teritorijā dzīvojošo trūcīgo, maznodrošināto, audžu ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu 1.-4. klašu izglītojamiem. Pusdienas saņemt var arī maznodrošināto ģimeņu vecāku klašu skolēni. Lēmums pamatots uz to, lai bērniem mācoties mājās, vienu reizi dienā tiktu nodrošinātas siltas pusdienas. Tā kā pusdienu temperatūrai pie patērētāja jābūt 50 grādiem, tad ir izstrādāti maršruti katrā pagastā un pusdienu piegādes noteikumi, tādējādi pusdienas var saņemt tikai tie bērni, kuri faktiski dzīvo novadā. Pašvaldība pirmo reizi veic tik sarežģītu piegādi, līdz ar to ceram uz iedzīvotāju atbalstu un atsaucību.

Šis ir laiks, kad viss, ko varam darīt - ir gaidīt, kad laiks saliks visu savās vietās... izmantosim to, lai atmestu bezjēdzīgās lietas un darītu patiešām to, ko pa īstam vajag sev, savai ģimenei, savam novadam.

Visiem stipru veselību vēlot,

Pašvaldības izpilddirektore Cilda Purgale