Informācija no Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļas par 2018.gadu!

novada logo

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā reģistrēti 22 jaundzimušie – 9 meitenes un 13 zēni. Nedaudz mazāk kā puse jaundzimušo reģistrēti ar paternitātes atzīšanu, kad bērna māte un tēvs nav laulībā. Laulībā dzimuši un reģistrēti ir 13 mazuļi. Visos dzimšanu reģistrētajos gadījumos ir ievadītas ziņas par tēvu. Pērn pirmie bērni piedzimuši 7 māmiņām, otrie – 7 māmiņām, trešie – 6 māmiņām, ceturtie – 1 māmiņai, piektais – 1 māmiņai.

Šogad vecāki izvēlējušies arī neparastākus vārdus – meitenei Eleonora, zēnam Horens. Vienā gadījumā vecāki bērnam ir izvēlējušies divus vārdus Jānis Patriks. Populārākais zēnu vārds šogad ir Reinis – 3 gadījumos, meitenēm populārākais vārds Alise – 3 gadījumos. Arvien biežāk bērniem tiek doti latviskāki vārdi – zēniem Reinis, Emīls, Tālis, Jānis, Eduards. Šogad reģistrētie zēnu vārdi ir arī Ģirts, Ričards, Tomass, Gustavs, Roberts. Meitenēm vārdu klāsts izvēlēts daudzveidīgāks – Alise, Patrīcija, Amēlija, Eleonora, Ensija, Kate, Sofija.

Pašvaldība jau daudzus gadus jaundzimušajiem un viņu vecākiem sarūpē nelielu dāvanu –pirmo grāmatu “Mūsu bērns” un dzimšanas apliecību ievieto cietos vākos ar valsts simboliku. Šis gads mums visiem paliks atmiņā ar Latvijas simtgadi, tāpēc Beverīnas novada pašvaldība 2018. gadā iesaistījās akcijā “Simtgades bērni” un 2018. gada novadā deklarētajiem jaundzimušajiem bērniņiem dāvāja ozolkoka kastīti, ar speciāli izgatavotu apsudrabotu Latvijas simtgades monētu. Šim komplektam tika pievienota aploksne ar novēlējumu katram simtgades bērniņam Latvijas valsts vārdā, kā arī apsveikuma vārdi no Beverīnas novada pašvaldības. Šajā projekta īstenošanā ar savu finansējumu piedalījās 30 pašvaldības.

Pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par bērna piedzimšanas pabalstu” tiek piešķirts vienreizējs pabalsts 150.00 EUR apmērā vienam no vecākiem par katru jaundzimušo bērnu. Tāpat kā līdz šim šo pabalstu varēs saņemt ar nosacījumu, ja jaundzimušais pirmreizēji tiks deklarēts Beverīnas novadā un viens no vecākiem ne mazāk kā 12 mēnešus deklarēts Beverīnas novadā.

Pārskatot 2018. gada mirušo personu reģistrus, var secināt, ka šogad mirušo skaits salīdzinot ar 2017. gadu, ir palielinājies par sešiem mirušiem. Pavisam 2018. gadā ir mirušas 32 personas. Tāpat kā  iepriekšējos gados galvenais mirušo nāves cēlonis ir sirds, asinsvadu slimības un ļaundabīgie audzēji un citi. Pamatojoties uz Beverīnas novada Saistošajiem noteikumiem “Par apbedīšanas pabalstu” apbedīšanas pabalsts 145.00 EUR apmērā tiek izmaksāts personai, kura reģistrē miršanu. Pašvaldība piešķir apbedīšanas pabalstu par personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Beverīnas novads.

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gadā noslēgtas 16 laulības. Dzimtsarakstu nodaļā vairums pāru savu nozīmīgo dienu izvēlējušies noslēgt svinīgos un romantiskos apstākļos. Tradicionāli visbiežāk pāri izvēlas laulāties vasaras mēnešos, laika posmā no maija līdz augustam. Septiņi pāri izmantojuši iespēju noslēgt laulību ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām. Populārākās vietas – “Jaundzērvītes”, “Vīnkalni”, “Siltumnīca”. Vienpadsmit gadījumos pāriem tās ir bijušas pirmās laulības. Jaunākajai līgavai un līgavainim 23 gadi.

2018. gadā reģistrēti vairāki šķiršanās gadījumi. Izsniegtas atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, izziņas par dzimšanas, miršanas un laulības reģistrāciju. Izdarīti papildinājumi sakarā ar uzvārda maiņu. Pamatojoties uz tiesas spriedumu atzīti par  spēkā neesošiem paternitātes pieņēmumi, pēc citu dzimtsarakstu nodaļu lūguma dzimtsarakstu programmā CARIS ievadīti vēsturiskie dzimšanas, miršanas, laulības reģistri.

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Biruta Zvirbule