Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 30.03.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2017. gada 30.martā

plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Kauguru pagasta pirmskolas iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo V.Laure
 3. Par Brenguļu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo L.Krūmiņa.
 5. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada pašvaldībā “” apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 6. Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 7. Par 2017.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.2/2017 “Par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 8. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Gatves”-10 atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Dzirkaļi” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.
 10. Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina dzēšanu. Ziņo Z.Munce.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Ziņo Z.Munce.
 12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā “Stauži”.Ziņo Z.Munce.
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā “Kalnciemi”.Ziņo Z.Munce.
 14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.Ziņo M.Zvirbulis.
 15. Par līdzfinansējumu projektam.Ziņo L.Krūmiņa.
 16. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Giterslo apriņķi (Vācija).