Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 02.03.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2017. gada 2.martā

plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Par Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”. Ziņo L.Krūmiņa.
 2. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajā garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo G.Pikšēna.
 3. Par saistošajiem noteikumiem “ Par Beverīnas novada ceļu aizsardzību, veicot meža izstrādāšanas darbus”. Ziņo V.Laure.
 4. Par kārtību, kādā tiek organizēta nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņa. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 5. Par nekustamā īpašuma „Vējiņi” nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas apstiprināšan
 6. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Kūlači”-3 atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 7. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”- 4 un “Ūdriņas 2”- 5 atkārtotu izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 8. Par SIA “Matadors” izbraukuma tirdzniecības atļauju. Ziņo V.Laure.
 9. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem. Ziņo M.Zvirbulis.
 10. Par Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi”telpu nomas maksas izcenojuma papildināšanu. Ziņo E.Biša.
 11. Iesniegums par atlaides piešķiršanu notekūdeņu savākšanai un nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Iesniegums par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas sekretāra pienākumu pildīšanas. Ziņo M.Zvirbulis.