Darba kārtība domes sēdei 26.01.2017.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2017. gada 26.janvārī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas rīcību plāna 2012.-2018.gadam un investīciju plāna 2017.-2018. gadam aktualizēšanu. Ziņo E.Biša.
 3. Par saistošo noteikumu “Par Beverīnas novada pašvaldības 2017.gada budžetu” apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
 4. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Ziņo V.Laure.
 5. Par precizējumiem Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.10/2016 “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
 6. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2017.gada 1.janvāra.Ziņo S.Zvirbule.
 7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 8. Par līdzfinansējumu biedrībai “Iespēju durvis”. Ziņo L.Krūmiņa.
 9. Par pašvaldības dalību VKKF kultūras projektu konkursā nozarē “Kultūras mantojums”.Ziņo L.Krūmiņa.
 10. Par atbalstu biedrībai “Labāka rītdiena”. Ziņo M.Zvirbulis.
 11. Par jaunatnes lietu funkciju deleģēšanu biedrībai “Labāka rītdiena”.Ziņo M.Zvirbulis.
 12. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas un adreses maiņu. Ziņo E.Biša.
 13. Par zemes gabala “Aka” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 14. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2017.gadā. Ziņo M.Zvirbulis.
 15. Par izmaiņām administratīvās komisijas sastāvā. Ziņo M.Zvirbulis.