Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 29.12.2016.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2016. gada 29.decembrī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par saistošo noteikumu “Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo A.Blīgzna-Vīķe.
 3. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2012.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 „Beverīnas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. ZiņoE.Biša.
 4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
 5. Par Beverīnas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darba kārtības noteikumiem. Ziņo E.Biša.
 6. Par grozījumiem noteikumos “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību”. Ziņo I.Ivule.
 7. Par Beverīnas novada pašvaldības mēnešalgas noteikšanas nolikuma 1.pielikuma “Tabula darbinieku mēnešalgas noteikšanai /pēc minimālās algas 380 EUR/” apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
 8. Par naudas balvu piešķiršanu. Ziņo E.Biša.
 9. Par debitoru parādu izslēgšanu. Ziņo I.Ivule.
 10. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo I.Ivule.
 11. Par Beverīnas novada Brenguļu pagasta mājas “Lazdas” apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
 12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ūdriņas 2”-4, “Ūdriņas 2”-5 atsavināšanas veida un nosacītās cenas noteikšanu”. Ziņo Z.Munce.
 13. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Gauja 416” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.