Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 31.03.2016

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 31.03.2016. plkst. 15:00 Trikātas pagastā
Darba kārtībā:

1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
2. Par grozījumiem nolikumā “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības dome atbalsta nevalstiskās organizācijas un biedrības”. Ziņo E.Biša.
3. Par projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2016” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
4. Par konkursa “Par Beverīnas novada sakoptāko sētu–2016” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo E.Biša.
5. Par noteikumiem “Par kārtību, kādā Beverīnas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”. Ziņo E.Biša.
6. Par Beverīnas novada bibliotēku nosaukumu precizēšanu. Ziņo G.Lapiņa.
7. Par Beverīnas novada bibliotēku nolikumu un lietošanas noteikumu apstiprināšanu. Ziņo G.Lapiņa.
8. Par Beverīnas novada bibliotēku krājumu veidošanas komisijas apstiprināšanu. Ziņo G.Lapiņa.
9. Par bibliotēku maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
10. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikumā. Ziņo E.Biša.
11. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Ziņo E.Biša.
12. Par iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atalgojumu. Ziņo E.Biša.
13. Par grozījumiem Beverīnas novada 2016.gada budžetā. Ziņo S.Zvirbule.
14. Par Beverīnas novada pašvaldības 2015. pārskata gada slēguma inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu. Ziņo R.Āboliņa.
15. Par finansiālu atbalstu biedrībām. Ziņo M.Zvirbulis.
16. Par atbalstu politiski represēto personu dalībai pasākumos.Ziņo M.Zvirbulis.
17. Par finansiālu atbalstu sportistam. Ziņo M.Zvirbulis.
18. Par finansiālu atbalstu fondam “Sibīrijas bērni”. Ziņo M.Zvirbulis.
19. Par dalību Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklāta projektu iesniegumu konkursā. Ziņo E.Biša.
20. Par pašvaldības dalību Eiropas Savienības ELFLA Atklātu projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Ziņo E.Biša.
21. Par Beverīnas novada pašvaldības iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Ziņo M.Zvirbulis.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
23. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 27” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
24. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Segļi 43” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
25. Par nekustamā īpašuma “Gauja 22” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
26. Par nekustamā īpašuma “Purvabuņķi” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.Ziņo M.Zvirbulis.
27. Par ceļa kā inženierbūves nodošanu Beverīnas novada pašvaldības īpašumā. Ziņo M.Zvirbulis.
28. Par biedrības “Beverīnas ūdeņi “ iesniegumu. Ziņo M.Zvirbulis.
29. Par zemes īpašuma “Kadiķi 2“, kadastra numurs 9662 005 0040, pirkšanu novada komunālās saimniecības vajadzībām. Ziņo M.Zvirbulis.
30. Par izmaiņām Beverīnas novada bāriņtiesas sastāvā. Ziņo M.Zvirbulis.
31. Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu. Ziņo M.Zvirbulis.
32. Par domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa komandējumu uz Gīterslo apriņķi (Vācija). Ziņo M.Zvirbulis.