Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 30.11.2016.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2016. gada 30.novembrī

plkst. 15:00, Beverīnas novada Benguļu pagastā

 Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
  2. Par Mūrmuižas nocietinātā torņa un Trikātas pilsdrupu objekta attīstības stratēģijas apstiprināšanu. Ziņo L.Krūmiņa.
  3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.
  4. Par nolikuma “Naudas līdzekļu uzskaites kārtība” apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
  5. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo R.Āboliņa.
  6. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 42” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
  7. Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 60” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
  8. Par nekustamā īpašuma “Grīšļi 41” atsavināšanas cenas apstiprināšanu.Ziņo Z.Munce.
  9. Par nekustamā īpašuma “Gauja 93” atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
  10. Par ūdenssaimniecības attīstības vadlīnijām dārzkopības sabiedrībās. Ziņo M.Zvirbulis.