Darba kārtība domes sēdei 29.04.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2021. gada 29. aprīlī,

plkst. 15:00, Beverīnas novadā (domes sēde notiks attālinātā režīmā).

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
 3. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” attīstības plāna 2021.-2023.gadam apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par izmaiņām Beverīnas novada vēlēšanu komisijas sastāvā. Ziņo V.Laure.
 5. Par nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 6. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 7. Par zemes gabala „Gauja 316”, Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0761 sadalīšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Brenguļu pagastā “Jaunceltnes”-2 izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Brenguļu pagastā “Jaunceltnes”-3 izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Jaundoķi” atsavināšanas cenu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 12. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Speļģi” atsavināšanas cenu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 13. Par Beverīnas novada pašvaldībai piekritīgo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu atzīšanu grāmatvedības uzskaitē. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 14. Par zemes gabala „Individuālās garāžas”, Kauguru pagastā atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 15. Par kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo V.Laure.
 16. Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.Ziņo C.Purgale.
 17. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.134 “Par Beverīnas novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksām”. Ziņo I.Ivule.