Darba kārtība domes sēdei 25.03.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2021. gada 25. martā,
plkst. 15:00, Beverīnas novadā (domes sēde notiks attālinātā režīmā).

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
 2. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo V.Laure.
 3. Par grozījumiem 2020. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
 4. Par finansējumu grāmatas izdošanai. Ziņo V.Laure.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā „Roņi”. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 6. Par zemes vienību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 7. Par nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 8. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo V.Laure.
 10. Par adreses piešķiršanu Kauguru pagastā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu. Ziņo V.Laure.
 12. Par piedalīšanos kultūras projektu konkursā. Ziņo V.Laure.
 13. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 29.10.2020. lēmuma Nr.123 (protokols Nr.14, 11.§.) atcelšanu. Ziņo V.Laure.