Darba kārtība domes sēdei 25.02.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2021. gada 25.februārī,

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
 2. Par grozījumu Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā” nolikumā. Ziņo V.Laure.
 3. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Beverīnas novadā” nolikumā. Ziņo V.Laure.
 4. Par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu. Ziņo V.Laure.
 5. Par atļauju reģistrēt mazo alkoholisko dzērienu darītavu. Ziņo V.Laure.
 6. Par nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 7. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 8. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 9. Par telpu nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu. Ziņo V.Laure.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tīles” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par zemes vienību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 12. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Saulītes 42” atsavināšanas cenu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 13. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2021.gada 1.janvāra. Ziņo S.Karlivāne.
 14. Par pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdali pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas. Ziņo C.Purgale.