Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 06.10.2016.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2016. gada 6. oktobrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Trikātas pagastā.

Darba kārtība:

1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.

2. Par Beverīnas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. Ziņo E.Biša.

3. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.

4. Par Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpu nomas maksas izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.

5. Par dušas telpu un veļasmašīnu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo S.Zvirbule.

6. Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšana no 2016.gada 1.septembra līdz 2016. gada 31.decembrim. Ziņo S.Zvirbule.

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Motori” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.

8. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Dzirkaļi” atsavināšanas cenu. Ziņo Z.Munce.

9. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Pūpoli 1-174” atsavināšanas cenu. Ziņo Z.Munce.

10. Par zemes gabala Kauguru pagastā “Gauja 403” atsavināšanu. Ziņo Z.Munce.

11.Par ceļa posmu kā inženierbūves pārņemšanu Beverīnas novada pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Ziņo Z.Munce.

12. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. Ziņo Z.Munce.

13. Par adreses piešķiršanu Kauguru pagastā. Ziņo Z.Munce.