Darba kārtība domes sēdei 28.01.2021.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2021. gada 28.janvārī,

plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale un J.Fūrmanis.
 2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Par sociālo palīdzību Beverīnas novadā”” apstiprināšanu. Ziņo G.Pikšēna.
 3. Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Beverīnas novada pašvaldībā. Ziņo G.Pikšēna.
 4. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Ziņo V.Laure.
 5. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajai Brenguļu pagasta padomes priekšsēdētājai /Vārds, Uzvārds/. Ziņo Laure.
 6. Par SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2021.gadā. Ziņo V.Laure.
 7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Trikātas pagastā “Kļaviņu mājas zeme” un “Robežnieki” izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 8. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Ziediņi” atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltāji”-6, Brenguļu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 10. Par zemes vienības Kauguru pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par zemes nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 12. Par nekustamā īpašuma “Roņi”, Kauguru pagastā sadalīšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne
 13. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Bīriņi”, “Bīriņi” un “Jaunrūpnieki”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 14. Par jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādi. Ziņo J.Fūrmanis.
 15. Par ēdināšanas apmaksu ārkārtējās situācijas un attālināta mācību procesa norises laikā. Ziņo V.Laure.