Darba kārtība domes sēdei 29.12.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 29.decembrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale un J.Fūrmanis.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada 27.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9/2020 “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
 3. Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.11/2020 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu”. Ziņo V.Laure.
 4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2020 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 5. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības 2012.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2012 “Beverīnas novada pašvaldības nolikums”. Ziņo C.Purgale.
 6. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā. Ziņo C.Purgale.
 7. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Ziņo C.Purgale.
 8. Par debitoru parādu izslēgšanu. Ziņo I.Ivule.
 9. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo I.Ivule.
 10. Par sadarbību maršruta “Via Hanseatica” attīstībā. Ziņo V.Laure.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gaujaslāči 161” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Z.Munce.
 12. Par zemes nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 13. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 14. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Pūpoli 1-168” atsavināšanas cenu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Tīles” izsoli. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 16. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 31.03.2016. lēmuma Nr.53 atcelšanu. Ziņo V.Laure.
 17. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 21.08.2013. lēmuma (protokols Nr.12, 8.§) atcelšanu. Ziņo V.Laure.
 18. Par biedrības “Beverīnas ūdeņi” iesniegumu. Ziņo S.Karlivāne.
 19. Par SIA “MATADORS” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2021.gadā. Ziņo V.Laure.
 20. Par koku ciršanu īpašumā Kauguru pagastā Līču ciemā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 21. Par koku ciršanu īpašumā Kauguru pagastā Mūrmuižas ciemā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 22. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.