Darba kārtība domes sēdei 26.11.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 26.novembrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale, J.Fūrmanis.
  2. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra nolikumā “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”. Ziņo V.Laure.
  3. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites.Ziņo S.Karlivāne.
  4. Par pašvaldības finansējumu biedrības atbalstam. Ziņo S.Karlivāne.
  5. Par koku ciršanu īpašumā “Laimiņi” Trikātas pagastā Trikātas ciemā. Ziņo V.Laure.
  6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Brenguļu pagastā “Smiltāji 6” izsoli. Ziņo V.Laure.
  7. Par zemes nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo V.Laure.
  8. Par Cempu ārējās apkalpošanas punkta likvidāciju. Ziņo V.Laure.
  9. Par zemes vienības Kauguru pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.