Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 29.10.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes ārkārtas sēdi 2020. gada 29.oktobrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale, J.Fūrmanis un R.Vaščenko.
 2. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumiem un atbildību par to pārkāpšanu”. Ziņo V.Laure.
 3. Par 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.10/2020 “Par koku ciršanu ārpus meža Beverīnas novadā” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par zemes nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo V.Laure.
 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Gaujaslāči 161” izsoli. Ziņo V.Laure.
 6. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Gaujaslāči 81” atsavināšanas cenu. Ziņo V.Laure.
 7. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā “Saulītes 3” atsavināšanas cenu. Ziņo V.Laure.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu juridiskai personai. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 9. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD FOCUS, reģ.Nr.GG6936, atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 10. Par koku ciršanu īpašumā Kauguru pagastā Līču ciemā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā „Jaunkūlači” atsavināšanu. Ziņo V.Laure.
 12. Par balvas “Beverīnas lepnums 2020” piešķiršanu.