Darba kārtība domes sēdei 24.09.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 24.septembrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale un J.Fūrmanis.
 2. Par saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 3. Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības noteikumos “Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu atvieglojumiem Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
 5. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo Fūrmanis.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Ziņo J.Fūrmanis.
 7. Par zemes nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo J.Fūrmanis.
 8. Par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ziņo J.Fūrmanis.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Abulmalas” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J.Fūrmanis.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Priedaine”-2 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J.Fūrmanis.
 11. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J.Fūrmanis.
 12. Par biedrības “V-Muiža Tuning” iesniegumu. Ziņo V.Laure.
 13. Par atļauju publiskā pasākuma rīkošanai biedrībai “Brenguļu autotrase”. Ziņo V.Laure.
 14. Par atbalstu individuāliem sportistiem. Ziņo J.Fūrmanis.
 15. Par nekustamā īpašuma Brenguļu pagastā „Gaujaslāči 11” atsavināšanas cenu. Ziņo J.Fūrmanis.
 16. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Galdnieki” atsavināšanas cenu. Ziņo V.Laure.
 17. Par koku ciršanu īpašumā Brenguļu pagastā “Jaunvāles pamatskolas garāžas”. Ziņo V.Laure.
 18. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā. Ziņo V.Laure.
 19. Par grozījumiem J.Endzelīna Kauguru pamatskolas nolikumā. Ziņo V.Laure.
 20. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo V.Laure.
 21. Par domes priekšsēdētāja Jāņa Fūrmaņa atvaļinājumu. Ziņo V.Laure.