Darba kārtība domes sēdei 27.08.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 27.augustā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale un J.Fūrmanis.
  2. Par saistošajiem noteikumiem “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
  3. Par koku ciršanu īpašumā Kauguru pagastā Līču ciemā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  4. Par zemes nomas līgumu slēgšanu Beverīnas novadā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  5. Par ceļa servitūtu nodibināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  6. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  7. Par zemes vienību Trikātas pagastā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  8. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
  9. Par 2020./2021.mācību gadu novada izglītības iestādēs. Ziņo C.Purgale.