Darba kārtība domes sēdei 26.06.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 26.jūnijā,
plkst. 14:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
  2. Par grupas atvēršanu bērniem no 1.5 gadu vecuma PII “Pasaciņa”. Ziņo S.Karlivāne.
  3. Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
  4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautiņi” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
  5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Priedaine”-2 izsoli. Ziņo V.Laure.
  6. Par domes priekšsēdētāja Jāņa Fūrmaņa atvaļinājumu. Ziņo V.Laure.