Darba kārtība domes sēdei 30.04.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 30.aprīlī,
plkst. 14:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo C.Purgale un J.Fūrmanis.
 2. Par Edgara Dūrena iecelšanu Beverīnas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā. Ziņo V.Laure.
 3. Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
 4. Par sadarbības līguma slēgšanu bāriņtiesas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo V.Laure.
 5. Par brīvpusdienu apmaksu ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo C.Purgale.
 6. Par VAS “Latvijas Pasts” iesniegumu. Ziņo V.Laure.
 7. Par pašvaldības dzīvokļa “Jaunceltnes”- 3 izīrēšanu speciālistam. Ziņo V.Laure.
 8. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9646 001 0548.Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Trikātas pagastā „Zuši”. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9646 002 0199 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 11. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa „Priedaine”-2, Kauguru pagastā nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 12. Par nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Kauguru pagastā nodošanu atsavināšanai, atsavināšanas cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
 13. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.’’