Darba kārtība domes ārkārtas sēdei 21.01.2016. Kauguru pagastā

Sēde sasaukta plkst.15.30

Darba kārtība:
1. Par mērķdotācijas sadales kārtību un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu pedagogu darba samaksai 2015./2016. mācību gadam. Ziņo E.Biša.
2. Par Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestāžu finansēšanu no 2016.gada 01.janvāra – 2016.gada 31.augustam. Ziņo E.Biša.