Darba kārtība domes sēdei 28.01.2016. Kauguru pagastā

Sēde sasaukta plkst.15.30
Darba kārtība:
1. Pārskats par veikto darbu. Ziņo S.Brālēns.
2. Par pamatprincipiem un kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs. Ziņo E.Biša.
3. Par noteikumiem par Beverīnas novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanu.Ziņo I.Rambola.
4. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. ZiņoR.Āboliņa.
5. Par Trikātas pagasta bibliotēkas fonda krājuma inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu. Ziņo R.Āboliņa.
6. Par Beverīnas novada pašvaldības policijas nolikumu. Ziņo D.Šmite.
7. Par nekustamā īpašuma “Blēras”-1 atsavināšanu. Ziņo S.Brālēns.
8. Par Beverīnas novada pašvaldības ceļu sakārtošanas plānu 2016. - 2019. Ziņo S.Brālēns.
9. Par ceļu satiksmes negadījumu. Ziņo S.Brālēns un D.Vanaga.
10. Par atļauju SIA „Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2016.gadā. Ziņo S.Brālēns.
11. Par sadarbību maršruta “Via Hanseatica” attīstībā. Ziņo S.Brālēns.