Darba kārtība domes sēdei 27.02.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2020. gada 27.februārī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

  1. Pārskats par veikto darbu. Ziņo C.Purgale un J.Fūrmanis
  2. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna 2020.gadam aktualizēšanu. Ziņo S.Karlivāne.
  3. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2020.gada 1.janvāra.Ziņo S.Karlivāne.
  4. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Ziņo V.Laure.
  5. Par Beverīnas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Trauksmes celšana”. Ziņo V.Laure.
  6. Par saistošajiem noteikumiem “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrēšanas, izvešanas un lietošanas noteikumi Beverīnas novadā”. Ziņo V.Laure.
  7. Par Beverīnas novada pašvaldībai piekritīgo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu atzīšanu grāmatvedības uzskaitē. Ziņo V.Laure.
  8. Par koku ciršanu Kauguru pagastā Līču ciemā. Ziņo V.Laure.
  9. Par nekustamā īpašuma “Zuši” Trikātas pagastā sadalīšanu. Ziņo V.Laure.