Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 30.01.2020.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2020.gada 30.janvārī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu.Ziņo J.Fūrmanis.
 2. Pārskats par veikto darbu. Ziņo J.Fūrmanis un C.Purgale.
 3. Par 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Beverīnas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” precizēšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas attīstības padomē. Ziņo V.Laure.
 5. Par pārstāvja deleģēšanu biedrības “Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai“ valdei. Ziņo V.Laure.
 6. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo V.Laure.
 7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Būvvaldes pakalpojumu sniegšanu. Ziņo V.Laure.
 8. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Kocēnu novada domi par Izglītības pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. Ziņo V.Laure.
 9. Par grozījumiem 2016.gada 27.oktobra nolikumā "Beverīnas novada pašvaldības darbinieku mēnešalgas noteikšanas nolikums". Ziņo S.Karlivāne.
 10. Par domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un deputātu mēnešalgas noteikšanai piemērojamā koeficienta lieluma noteikšanu. Ziņo V.Laure.
 11. Par saistošo noteikumu Nr.1/2020 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu. Ziņo S.Karlivāne.
 12. Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2020.gadā.Ziņo S.Karlivāne.
 13. Par atļauju SIA “Kunturi” izbraukuma tirdzniecībai 2020.gadā. Ziņo V.Laure..
 14. Par tirdzniecības atļauju Indrai Matisonei 2020.gadā. Ziņo V.Laure.
 15. Par SIA “MATADORS” izbraukuma tirdzniecības atļauju 2020.gadā. Ziņo V.Laure.
 16. Par nekustamā īpašuma Kauguru pagastā „Grandāni”-7 nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas noteikšanu. Ziņo V.Laure.
 17. Par platības precizēšanu nekustamam īpašumam “Sīļi” Brenguļu pagastā. Ziņo V.Laure.