Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 31.08.2016.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2016. gada 31. augustā,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M. Zvirbulis un E. Biša.
 2. Par noteikumiem “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs”. Ziņo I. Ivule.
 3. Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm”. Ziņo I. Ivule.
 4. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu. Ziņo S. Zvirbule.
 5. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Beverīnas novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Ziņo Z. Munce.
 6. Par Beverīnas novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.-2018.gadam. Ziņo E. Biša.
 7. Par pašvaldības dalību projektā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Ziņo L. Krūmiņa.
 8. Par objektu darbības stratēģijām. Ziņo L. Krūmiņa.
 9. Par telpu nomas maksas izcenojuma aprēķināšanas metodiku informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrā “Kaimiņi”. Ziņo S. Zvirbule.
 10. Par informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centra “Kaimiņi” telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu. Ziņo S. Zvirbule.
 11. Par ēdināšanas pabalstu. Ziņo M. Zvirbulis.
 12. Par finansiālu atbalstu sportistam. Ziņo S. Zvirbule.
 13. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. Ziņo Z. Munce.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Brenguļu pagastā “Stauži”. Ziņo Z. Munce.
 15. Par Trikātas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo M. Zvirbulis.
 16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Ziņo E. Biša.