Darba kārtība domes sēdei 28.11.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes sēdi 2019. gada 28.novembrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Kauguru pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu. Ziņo M.Zvirbulis.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.- 2024.gadam Gala redakcijas apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
 3. Par saistošo noteikumu “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 4. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības projektu konkursa "Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā" nolikumā. Ziņo M.Zvirbulis.
 5. Par noteikumu “Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību” apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
 6. Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā. Ziņo M.Zvirbulis.
 7. Par logopēda slodzi un štata vietas izveidi Trikātas pamatskolā. Ziņo S.Karlivāne.
 8. Par naudas balvu piešķiršanu sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā. Ziņo S.Karlivāne.
 9. Par finansējumu biedrībai “Ozollīči”. Ziņo S.Karlivāne.
 10. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumu Nr.145 “Par pabalsta piešķiršanu”. Ziņo V.Laure.
 11. Par Beverīnas novada pašvaldības domes 04.07.2019. lēmuma Nr.104 “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9484 006 0221 un 9484 006 0222 nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Beverīnas novada pašvaldības vārda” atcelšanu. Ziņo V.Laure.
 12. Par papildu priekšfinansējumu projektam 9.2.4.2/16/I/051 "Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā". Ziņo L.Krūmiņa.
 13. Par Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Māra Zvirbuļa atbrīvošanu no amata.
 14. Par Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.