Darba kārtība domes izbraukuma sēdei 31.10.2019.

Domes priekšsēdētājs izsludina domes izbraukuma sēdi 2019. gada 31.oktobrī,
plkst. 15:00, Beverīnas novada Brenguļu pagastā.

Darba kārtība:

 1. Pārskats par veikto darbu un domes pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Ziņo M.Zvirbulis un E.Biša.
 2. Par Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektores atbrīvošanu no amata. Ziņo M.Zvirbulis.
 3. Par administratīvi teritoriālo reformu. Ziņo M.Zvirbulis.
 4. Par saistošiem noteikumiem "Grozījumi 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 "Par Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada budžetu"". Ziņo S.Karlivāne.
 5. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Beverīnas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”. Ziņo V.Laure.
 6. Par 2018.gada 28.decembra nolikuma “Par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu” sadaļu papildināšanu. Ziņo I.Ivule.
 7. Par Beverīnas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu. Ziņo S.Karlivāne.
 8. Par Beverīnas novada zīmola vadlīniju saskaņošanu. Ziņo L.Krūmiņa.
 9. Par izmaiņām Beverīnas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā. Ziņo V.Laure.
 10. Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līči” izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 12. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Kačori” un “Ziediņi” izsoli. Ziņo V.Laure.
 13. Par nekustamā īpašuma “Kļavas”-1 nodošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas apstiprināšanu. Ziņo V.Laure.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kauguru pagastā “Strautiņi”. Ziņo V.Laure.
 15. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu. Ziņo V.Laure.
 16. Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites. Ziņo R.Āboliņa.
 17. Par koku ciršanu īpašumā Kauguru pagastā Līču ciemā. Ziņo M.Zvirbulis.
 18. Par balvas “Beverīnas lepnums 2019” piešķiršanu. Ziņo M.Zvirbulis.