Darba kārtība domes sēdei 25.02.2016. Brenguļu pagastā

Sēde sasaukta plkst.15:30
Darba kārtība:

1. Par Trikātas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo M.Zvirbulis.
2. Par Beverīnas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu no 2016.gada 1.janvāra. Ziņo E.Biša.
3. Par pašvaldībai piederošās zemes nomas maksas apstiprināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
4. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu Beverīnas novada pašvaldībā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
5. Par nekustamā īpašuma Trikātas pagastā “Rušas” atsavināšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
6. Par Beverīnas novada domes 20.11.2013. sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 13.§ “Par Beverīnas novada pašvaldības dzīvokļu izsoles rezultātu apstiprināšanu” 1.un 2.punkta atcelšanu. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.

7. Par termiņā nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. Ziņo E.Melngalve-Markitāne.
8. Par īres parāda un parāda par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem dzēšanu. Ziņo I.Ivule.
9. Par apkures parāda norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. Ziņo I.Ivule.
10. Par realizēto projektu “Ērģelnieka N.Vanadziņa dzimtā puse”. Ziņo I.Ivule.
11. Par Beverīnas novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VTU Valmiera”. Ziņo D.Vanaga.
12. Par Beverīnas novada integrētās attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu 2016.-2018.gadam. Ziņo E.Biša.
13. Par saistošo noteikumu „Par Beverīnas novada pašvaldības 2016.gada budžetu” pieņemšamu. Ziņo E.Biša.
14. Par Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievelēšanu. Ziņo M. Zvirbulis
15. Par Beverīnas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Ziņo M. Zvirbulis
16. Par paraksta tiesību apstiprināšanu. Ziņo I.Ivule.
17. Par atlaišanas pabalsta izmaksu Sandrim Brālēnam.Ziņo D.Vanaga.
18. Par līdzfinansējumu projektam “Valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”. Ziņo M.Zvirbulis.
19. Par pārstāvja deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Ziņo M.Zvirbulis.